HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Macaulayfication of Noetherian schemes
Báo cáo viên: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng 611-612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: To reduce to resolving Cohen-Macaulay singularities, Faltings initiated the program of "Macaulayfying" a given Noetherian scheme X. Under various assumptions Faltings, Brodmann, and Kawasaki built the sought Cohen-Macaulay modifications without preserving the locus where X is already Cohen-Macaulay. We will discuss an approach that overcomes this difficulty and hence completes Faltings' program

Trở lại

Công bố khoa học mới