HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A brief walk through Integration By Parts for stopped diffusions
Báo cáo viên: Prof. Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University, Japan)

Thời gian: 9h Thứ 6, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this expository talk, I will discuss perspectives on the integration by parts formula for stopped diffusion processes. Besides discussing some previous results, I will also discuss some of the related problems that are challenging.

Trở lại

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới