HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the probability distribution of product of powers in compact Lie groups
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 3/10/2019

Địa điểm: Phòng 507-508, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we use idea from topology to compute the probability distribution of the product of powers in compact Lie groups.

We show that the probability distribution can be represented as an infinite series. Moreover, in the case of the Lie group SU(2), our computations give a nice convergent series for the probability distribution.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới