HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

L^\infty stability of optimal control problems governed by semilinear elliptic equations with mixed pointwise constraints
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 3/10/2019

Địa điểm: Phòng 611-612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi trình bày kết quả về tính liên tục Holder theo tham số của ánh xạ nghiệm của bài toán ĐKTƯ được cho bởi các phương trình semi-linear elliptic, theo chuẩn L^infty của biến điều khiển.

Trở lại