HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Infinity - categories and infinity - operads. (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 19/9/2019
Địa điểm: Phòng 507-508, tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: The seminar consists of the following topics:

  1. Introduction to Model categories.
  2. Homotopy theories of simplicial categories and inf-categories.
  3. Fibrations of simplicial sets.
  4. Infinity-operads and their algebras.


Tài liệu tham khảo:

  1. Homotopy theories and model categories - W. G. Dwyer and J. Spalinski. (http://folk.uio.no/paularne/SUPh05/DS.pdf)
  2. Little cube algebras and factorization homology - Yonatan Harpaz. (https://www.math.univ-paris13.fr/~harpaz/lecture_notes.pdf)
  3. Higher Topos theory - Jacob Lurie. (https://arxiv.org/pdf/math/0608040.pdf)
  4. Higher Algebra - Jacob Lurie.(http://www.math.harvard.edu/~lurie/papers/HA.pdf)

Trở lại

Công bố khoa học mới