HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cohen-Macaulay and (S2) properties of the second power of squarefree monomial ideals
Báo cáo viên: Đỗ Trọng Hoàng

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 12/09/2019
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.

Tóm tắt: In this talk, we show that Cohen-Macaulay and (S2) properties are equivalent for the second power of an edge ideal. We also give an example a Gorenstein squarefree monomial ideal I such that S/I^2 satisfies the Serre condition (S2) but is not Cohen-Macaulay.

Trở lại