HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Báo cáo tổng quan nội dung Luận án Tiến sỹ "Some Optimization Problems in Mathematical Economics"
Báo cáo viên: Vũ Thị Hướng

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 29/5/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: This thesis focuses on qualitative properties (solution existence, optimality conditions, stability, and sensitivity) of optimization problems arisen in consumption economics, production economics, and optimal economic growth models. The thesis has two parts, which are divided into four chapters. Part 1 presents results on stability and sensitivity for the consumer problem and the production problem. Part 2 establishes a series of theorems on solution existence and synthesis of optimal processes for optimal economic growth problems and an analogue of these problems in the form of finite horizon state constrained problems with five parameters.

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới