HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Báo cáo kết quả luận án (Buổi 2)
Báo cáo viên: Phạm Hồng Nam
Thời gian: 9h, Thứ 4, 24/4/2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Tòa A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới