HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 16/4/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we explain how the optimal transport can be used to prove some inequalities (in sharp form) in analysis and geometry such as the sharp Sobolev inequality, the sharp Gagliardo-Nirenberg inequality, the sharp isoperimetric inequalities, etc.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới