HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Digital straightness and convexity
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 10/4/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Chúng tôi trình bày lại hai khái niệm lồi kỹ thuật số và độ thẳng nhất kỹ thuật số của tập trong mặt phẳng số và thuật toán xác định xem một tập khi nào là tập lồi kỹ thuật số hoặc thẳng nhất kỹ thuật số của Kim and A. Rosenfeld năm 1981.

Tài liệu tham khảo:
"C. E.  Kim and A. Rosenfeld, Digital straightness and convexity, STOC '81 Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Theory of computing, Milwaukee, Wisconsin, USA,  Pages 80-89, 1981".

Trở lại

Công bố khoa học mới