HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Estimates on Whittaker functions and the Miatello-Wallach conjecture
Báo cáo viên: Trịnh Duy Tiến
Thời gian: 9h, Thứ 4, 3/4/2019

Địa điểm: Phòng 611-612, Tòa A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We confirms part of a conjecture of Miatello and Wallach, who assert all automorphic eigenfunctions on SL(3,Z)SL(3,R)/SO(3,R) (among other rank >=2 examples) always have moderate growth.

Trở lại

22/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới