HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Trường “Inverse Problems and Deep Learning (Bài toán ngược và học sâu)”
Hà Nội, 25 – 29/3/2019

Trường này nhằm giới thiệu các lĩnh vực đang sôi động trong Toán học, Tin học và khoa học ứng dụng: bài toán ngược và học sâu, tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia quốc tế truyền bá các ý tưởng mới nhất trong ngành cho các nhà khoa học Việt Nam.

Các giảng viên: GS Peter Maass, ĐH Bremen, CHLB Đức; Dr. Hans Georg Zimmermann, Siemens, CHLB Đức, Daniel Otero, ĐH Bremen, CHLB Đức.

Quỹ Simons và Trung tâm UNESCO sẽ tài trợ cho Trường và sẽ tài trợ cho một số các nhà khoa học chi phí đi lại, cư trú … trong thời gian hội thảo. Các nhà khoa học, học viên, sinh viên có nhu cầu tham gia hội thảo và tài trợ tham gia hội thảo, xin gửi email tới GS Đinh Nho Hào, Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chương trình của Trường “Inverse Problems and Deep Learning”
Hanoi, 25-29/03/2019

Monday morning, 25/3/2019

8h45: Registration

 1. 9h: Introduction to inverse problems, Peter Maass
 2. Introduction of artificial intelligence, Hans-Georg Zimmermann

Monday afternoon, 25/3/2019

 1. 14h: Neural networks and feedforward architectures, Hans-Georg Zimmermann
 2. First experiments, Daniel Otero Baguer

Tuesday morning, 26/3/2019

 1. Feed forward networks continues including CNN's, Hans-Georg Zimmermann
 2. Simple networks for inverse problems, Peter Maass


Tuesday afternoon, 26/3/2019

 1. Convergence properties of simple networks for inverse problems, Peter Maass
 2. Numerical experiments, Daniel Otero Baguer

18h -21h: Banquet

Wednesday: 27/03/1019

 • H.-G- Zimmermann: Neural networks
 • P. Maass: Solving inverse problems with neural networks, first approaches and unrolled iteration schemes (ISTA)
 • D. Otero/P. Maass: The math behind neural networks for 2 x 2 matrix equations
 • D. Otero: Training of neural networks, implementing backpropagation, different loss functions


Thursday: 28/03/2019

 • H.-G. Zimmermann: Neural networks
 • P. Maass: Theoretical investigations of specific network architectures, e.g. deep prior networks for inverse problems
 • D. Otero: Continuation, e.g. also including some forecasting data from SIEMENS


Friday: 29/03/2019

 • H.-G- Zimmermann: Neural networks
 • P. Maass: Neural networks for advanced inverse problems (CT, MPI)
 • D. Otero: Final session

Trở lại