HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Độ phức tạp của bài toán biến đổi đồ thị về đồ thị đầy đủ
Báo cáo viên: Trần Quang

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 24/1/2019.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.
Tóm tắt: Chúng tôi sẽ trình bày về độ phức tạp thuật toán, và giới thiệu một bài toán NP-đầy đủ Clique Editing. Đồng thời giới thiệu về lớp FPT và xây dựng thuật toán FPT cho bài toán Clique Editing dựa vào thuật toán nhân tử hóa.

Trở lại

Công bố khoa học mới