HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some remarks on Mittag-Leffler modules
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Thời gian: 9h, Thứ 4, Ngày 9/1/2019.
Địa điểm: Phòng 612 Tòa A6 Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk I will first a brief account on Mittag-Leffler modules: definitions, basic properties, and they applications in algebraic geometry.

Then I will discuss a particular case of Mittag-Leffler modules over a Dedekind ring, providing a simple criterion for a flat module to be Mittag-Leffler.

Trở lại

Công bố khoa học mới