HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reinforcement Learning Method for Multi-agent System in Network Controlling in Bac Hung Hai Irrigation System
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 3/1/2019.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.
Tóm tắt: We introduce the reinforcement learning method for multi-agent control system. The controlling problem for Bac Hung Hai irrigation system is also presented. We will represent the methods to apply reinforcement learning method and multi-agent simulation applying in Bac Hung Hai network.

Trở lại

19/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới