HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Leavitt path algebras I
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: In this talk, we represent some basic properties of Leavitt path algebras which are similar to analogous properties of graph C*-algebras.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới