HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A regularity condition in polynomial optimization
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 3/10/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: We talk about a regularity condition in polynomial optimization. Under the condition, several local properties of the solution map and the optimal value function of parametric polynomial optimization problems are obtained. The genericity of the regularity condition is discussed at the end.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới