HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, thứ 4 ngày 25/7/2018
Địa điểm: Phòng 212 nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo trình bày thuật toán  DDA  (Digital Differential Analyzer) vẽ đoạn thẳng nối hai điểm trong đồ họa máy tính  và minh họa bởi OpenGL.

Trở lại

Công bố khoa học mới