HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Guarding a museum and guarding a graph
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh
Thời gian: 8h30, Thứ 5 ngày 14/6/2018
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: We consider a problem of finding minimum number of guards to protect the interior of a museum whose boundary is of form of a simple polygon. In addition, we consider a cob-robber guarding game in a simple graph.

Trở lại

Công bố khoa học mới