HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 23/5/2018
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: An algorithm for finding shortest path from a point to a segment in a simple polygon is presented. This algorithm is based on the paper of Esther M. Arkin, Alon Efrat, Christian Knauer, Joseph S. B. Mitchell, Valentin Polishchuk, Gunter Rote, Lena Schlipf, and Topi Talvitie "Shortest path to a segment and quickest visibility queries, Journal of Computational Geometry, Vol. 7(2), pp. 77-100, 2016".

Trở lại

Công bố khoa học mới