HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Carleman's estimate techniques for inverse problems
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 24/4/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We present the method of Carleman's estimates for inverse problems. The talk is based on the work by Bukhgeim and Klibanov.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới