HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số kết quả về Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Báo cáo viên: Võ Thị Trúc Giang

Thời gian: 14h00, Thứ 5, Ngày 19/4/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định mô tả cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên biên duyên của véc tơ đó mà không đòi hỏi điều kiện moment bậc 2 hữu hạn của các phân bố biên duyên. Đối với mọi biến ngẫu nhiên chuẩn X, luôn tìm được một hàm tăng ngặt g sao cho biến ngẫu nhiên g circ X có phân bố alpha - ổn định với $0 alpha le 2$. Từ đó, có thể khẳng định copula của véc tơ ngẫu nhiên chuẩn cũng chính là copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định, cho phép nghiên cứu mối quan hệ của các biến ngẫu nhiên ổn định qua copula của véc tơ ngẫu nhiên chuẩn. Điều này được minh họa trong 5 trường hợp của các phân bố biên duyên: độc lập, hoàn toàn đồng biến, hoà toàn nghịch biến, đồng biến và nghịch biến.

Trở lại

Công bố khoa học mới