HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the global holderian error bound of polynomial functions
Báo cáo viên: Hà Huy Vui

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 24/1/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Let f be a polynomial of n variables. We compute the set of all the values t such that the sublevel f<= t has a global holderian error bound.

Trở lại