HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài giảng liên viện Toán-Lý: Nobel Vật lý 2017 – Thuyết tương đối rộng Einstein và Sóng hấp dẫn
Người báo cáo: GS. Hoàng Ngọc Long, Viện Vật lý (VAST)

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 19 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Tôi sẽ trình bày về các nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng của A. Einstein trong đó nhấn mạnh về sóng hấp dẫn (SHD). Sau đó tôi sẽ trình bày những tính chất cơ bản của SHD như phương trình chuyển động, các mode và biến dạng của vật thể dưới tác động của SHD làm cơ sở cho việc nhận biết sự tồn tại của nó. Sau đó tôi sẽ trình bày các nguồn phát sinh của SHD.

Trở lại

Công bố khoa học mới