HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về Hình học Tính toán
Người báo cáo: Phan Thành An

Thời gian: 14h, Thứ tư, 13/12/2017
Địa điểm: Phòng 4 Nhà A14, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo trình bày về nguồn gốc ra đời, các bài toán cơ bản và sự phát triển của Hình học Tính toán (computational geometry). Một số vấn đề mở liên quan đến vấn đề tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập trên mặt khối đa diện trong không gian 3 chiều được trình bày.

Trở lại