HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Counting unipotent Galois extensions
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 9h, Thứ tư 27/9/2017.
Địa điểm: P6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt:Let U be the group of unipotent 4x4 matrices over the finite field of p elements. We provide an explicit formula for the number of Galois extensions of a given p-adic field with the prescribed Galois U.

(Joint work with Jan Minac)

Trở lại

Công bố khoa học mới