HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Network models for Epidemics (Part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc (ĐHBK Hà Nội)

Thời gian: 9h30, ngày thứ 5, ngày 21 tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: In this talk, we survey some network models for epidemics, especially in diseases spreading and controlling. Advancements as well as challenges in research on theses model are also reviewed.

Trở lại