HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some problems on stochastic bifurcations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 14h, Thứ sáu 15/9/2017.
Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we discuss some problems on stochastic bifurcations from the two aspects: Topological bifurcation, Synchronization vs Chaos

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới