HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Method of multiple shooting for finding shortest descending paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Thời gian: 14h, Thứ tư 23/8/2017.
Địa điểm: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại