HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Thời gian: 14h, Thứ tư 9/8/2017.
Địa điểm: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới