HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một đỉnh trong đa giác đơn bằng phương pháp bao lồi tăng dần
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Thời gian: 14h, Thứ tư 12/7/2017.
Địa điểm: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới