HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đối ngẫu Tannaka trên vành định giá rời rạc và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Thời gian: 9h, Thứ tư 24/5/2017.
Địa điểm: P6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Báo cáo Luận án

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới