HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số vấn đề chọn lọc về Lý thuyết xác suất, Lý thuyết đồ thị và Tính toán khoa học
Hà Nội 16-18/02/2017

Mục đích: Trao đổi khoa học với 8 Giáo sư toán học đến từ Đài Loan để tìm hiểu cơ hội hợp tác song phương về nghiên cứu và đào tạo.

Địa điểm: Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Cơ quan tài trợ:

 1. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 2. Viện Toán học
 3. Đại học Sư phạm Hà Nội 2


Ban tổ chức:

 1. GS. TSKH. Phùng Hồ Hải, Phó Viện trưởng Viện Toán học - Đồng trưởng ban
 2. PGS. TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐHSP Hà Nội 2 - Đồng trưởng ban
 3. GS. TS. Li-Da Tong, Trưởng khoa Toán ứng dụng, Đại học Tôn Trung Sơn, Đài Loan - Đồng trưởng ban
 4. PGS. TS. Phan Thị Hà Dương, Trưởng phòng Cơ sở toán học của tin học, Viện Toán học -Ủy viên
 5. GS. TSKH. Đinh Nho Hào, Trưởng phòng Phương trình vi phân, Viện Toán học - Ủy viên
 6. TS. Bùi Trọng Kiên , Trưởng phòng Tối ưu và Điều khiển, Viện Toán học - Ủy viên
 7. PGS. TS. Hồ Đăng Phúc, Trưởng phòng Xác suất và Thống kê toán học, Viện Toán học - Ủy viên
 8. TS. Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, ĐHSP Hà Nội 2 - Ủy viên
 9. TS. Trần Minh Tước, Trưởng khoa Toán, ĐHSP Hà Nội 2 - Ủy viên
 10. GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học, Viện Toán học - Ủy viên

Dự kiến: 17 báo cáo, gồm 08 báo cáo của người nước ngoài, 09 báo cáo của người Việt Nam
Số lượng đại biểu dự kiến: 50 người, gồm 08 người Đài Loan (Trung Quốc) và 42 người Việt Nam.

Form đăng ký tham dự download here

Program and Abstracts

Day 1: 16/02/2017, Thursday, 14:00-17:00, Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi
Chairs: Ho Dang Phuc, Tran Hung Thao, Nguyen Dong Yen
Topics: Probability Theory and Statistics

 1. Prof. Mei-Hui Guo, Time Series, Estimation Theory, Stochastic Process. Title of talk: “Robust Principal Expectile Component Analysis”
 2. Prof. Tran Hung Thao, Stochastic Models. Title of talk: “On Some Fractional Stochastic Liouville Models”
 3. Prof. May-Ru Chen, Applied Probability. Title of talk: “An Alike U-bike/City-bike System Analysis”
 4. Prof. Ho Dang Phuc, Probability Theory and Statistics. Title of talk: “Stable Probability Distributions and Statistical Application”
 5. Prof. Hao-Wei Huang, Operator Theory, Free Probability, and Random Matrix. Title of talk: “Divisibility of Distributions in Bi-free Probability Theory”
 6. Dr. Can Van Hao, Probability Theory, Stochastic Dynamical Systems. Title of talk: “Contact Process on Random Geometric Graphs”

19:00-20:30 Reception

Day 2: 17/02/2017, Friday, 09:00-12:00, Department of Mathematics, Hanoi Pedagogical University 2, Xuan Hoa, Phuc Yen, Vinh Phuc
Chairs: Tran Van Bang, Tran Minh Tuoc, Nguyen Quang Huy
Topics: Differential Equations, Graph Theory, Optimization

 1. Prof. Hsin-Yuan Huang, Dynamical Systems, Celestial Mechanics, Partial Differential Equations. Title of talk: “On the Chern-Simons System with Two Higgs Particles”
 2. Prof. Phan Thi Ha Duong, Discrete Mathematics, Mathematical Foundations of Informatics. Title of talk: "Complex network modelling: Multipartite graphs  and random algorithms”
 3. Prof. Tzon-Tzer Lu, Matrix Theory, Numerical Analysis, Differential Equations, Discrete Mathematics. Title of talk: “Adomian Decomposition Method for ODEs”
 4. Prof. Ngo Dac Tan, Graph Theory. Title of talk: “On 3-regular digraphs without vertex disjoint cycles of different lengths”
 5. Prof. Li-Da Tong, Graph Theory, Interconnection Network. Title of talk: “Hamiltonian Number of a Digraph”
 6. Dr. Nguyen Van Tuyen, Vector Optimization. Title of talk: “New second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization”

12:00-13:30 Lunch
17/02/2017, Friday, 14:30-17:15, Department of Mathematics, Hanoi Pedagogical University 2, Xuan Hoa, Phuc Yen, Vinh Phuc
Chairs: Dinh Nho Hao, Bui Trong Kien
Topics: Numerical Analysis and Scientific Computing

 1. Prof. Chieh-Sen Huang, Numerical Analysis, Partial Differential Equations. Title of talk: “On Implicit Finite Volume WENO Schemes for Convection Diffusion Equation”
 2. Prof. Dinh Nho Hao, Partial Differential Equations, Scientific Computing. Title of talk: “Reconstruction of the initial condition in parabolic equations”
 3. Prof. Tsung-Lin Lee, Numerical Analysis, Algebraic Equations, Scientific Computing. Title of talk: “Mixed cell enumeration in solving polynomial systems”
 4. Mr. Tran Hung Cuong, Optimization Methods in Computer Science, Data Clustering. Title of talk: “Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem and Some Incremental Algorithms”
 5. Prof. Nguyen Dong Yen, Optimization Theory, DC Programming and DCA. Title of talk: “Convergence of a Solution Algorithm in Indefinite Quadratic Programming”

17:30-19:00 Conference Dinner

Day 3: 18/02/2017, Saturday, 09:00-13:30, Hanoi City Center
09:00-12:00 Excursion 
12:00-13:30 Lunch

Trở lại