Hội nghị

Hội thảo Nghiên cứu sinh và Dự bị Nghiên cứu sinh Phòng Xác suất và Thống kê
Hà Nội, 29/9/2022

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 29/09/2022

Người chủ trì: TS. Phạm Việt Hùng

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Tạo điều kiện cho các Nghiên cứu sinh, Dự bị Nghiên cứu sinh, Học viên của Phòng Xác suất và Thống kê có cơ hội trình bày về hướng nghiên cứu cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được; từ đó có các trao đổi, thảo luận và hợp tác khoa học.

Trở lại