Hội nghị

Hội thảo Nghiên cứu sinh và Dự bị Nghiên cứu sinh Phòng Xác suất và Thống kê
Hà Nội, 29/9/2022

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 29/09/2022

Người chủ trì: TS. Phạm Việt Hùng

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Tạo điều kiện cho các Nghiên cứu sinh, Dự bị Nghiên cứu sinh, Học viên của Phòng Xác suất và Thống kê có cơ hội trình bày về hướng nghiên cứu cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được; từ đó có các trao đổi, thảo luận và hợp tác khoa học.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới