Đỗ Văn Lưu


PGS. TS. NCVCC (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Điều kiện tối ưu và ổn định nghiệm của bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn và bài toán cân bằng vectơ không trơn


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: dvluu AT math.ac.vn

Năm sinh:  1944

Nơi sinh: Hưng Yên

 • Đại học: 1968: Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sĩ: 1980, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Phó giáo sư: 1991
 • Nghiên cứu viên cao cấp: 2000

Chuyên ngành: Tối ưu

Các vị trí công tác đã qua:

 • Cán bộ nghiên cứu Toán tại Viện Toán học: 1969 - 2009
 • Cộng tác viên của Viện Toán học: 2010-2011, 2014
 • Phó Viện trưởng Viện Toán học: 1990 - 2001
 • Trưởng phòng Giải tích hàm: 1993 – 1995
 • Giảng viên Đại học Thăng Long từ 2012 - .

Các lĩnh vực quan tâm:

 • Tối ưu đa mục tiêu
 • Bài toán cân bằng
 • Bài toán bất đẳng thức biến phân
 • Giải tích không trơn

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đỗ Văn Lưu, Tran Thi Mai, Optimality and duality in constrained interval-valued optimization, 4OR, 116 (2018), pp 311–337, SCI(-E), Scopus.
2Đỗ Văn Lưu, Second-order necessary efficiency conditions for nonsmooth vector equilibrium problems, Journal of Global Optimization, 70 (2018), pp 437–453, SCI(-E); Scopus.
3Nguyen Lam Tung, Đỗ Văn Lưu, Optimality conditions for nonsmooth multiobjective optimization problems with general inequality constraints, Journal of Nonlinear Functional Analysis, 2018 (2018), pp. 1-15.
4Đỗ Văn Lưu, Tran Thi Mai, Optimality conditions for Henig efficient and superefficient solutions of vector equilibrium problems, Journal of Nonlinear Functional Analysis, 2018 (2018), Article ID 18, pp. 1-18.
5Đỗ Văn Lưu, Optimality condition for local efficient solutions of vector equilibrium problems via convexificators and applications, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 643-665,SCI(-E); Scopus.
6Đỗ Văn Lưu, Dinh Dieu Hang, On Efficiency Conditions for Nonsmooth Vector Equilibrium Problems with Equilibrium Constraints, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 1622-1642, SCI(-E); Scopus.
7Đỗ Văn Lưu, Dinh Dieu Hang, Efficient solutions and optimality conditions for vector equilibrium problems. Mathematical Methods of Operations Research, 79 (2014), 163 - 177, SCI(-E), Scopus.
8Đỗ Văn Lưu, Dinh Dieu Hang, On optimality conditions for vector variational inequalities. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 412 (2014), 792 - 804, SCI(-E), Scopus.
9Đỗ Văn Lưu, Necessary and sufficient conditions for efficiency via convexificators.  Journal of Optimization Theory and Applications, 160 (2014), 510 - 526, SCI(-E), Scopus.
10Đỗ Văn Lưu, Convexificators and necessary conditions for efficiency. Optimization, 63 (2014), 321 - 335, SCI(-E), Scopus.
11Đỗ Văn Lưu, Higher-order efficiency conditions via higher-order tangent cones. Numercial Functional Analysis and Optimization, 35 (2014), 685 - 707, SCI(-E), Scopus.
12Đỗ Văn Lưu, Necessary conditions for efficiency in terms of the Michel-Penot subdifferentials. Optimization,  61 (2012),  1099 - 1117, SCI(-E); Scopus.
13Đỗ Văn Lưu, Higher-order optimality conditions in nonsmooth cone-constrained multiobjective programming, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 15 (2010), 381 - 393, Scopus.
14Đỗ Văn Lưu, On constraint qualifications and optimality conditions in locally Lipschitz multiobjective programming problems. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 14 (2009), 81 - 97.
15Đỗ Văn Lưu, Nguyen Manh Hung, On alternative theorems and necessary conditions for efficiency, Optimization, 58 (2009), 49-62.
16Đỗ Văn Lưu, Higher-order necessary and sufficient conditions for strict local Pareto minima in terms of Studniarski's derivatives, Optimization 57 (2008), 593 – 605.
17Đỗ Văn Lưu, Pham Trung Kien, On higher-order conditions for strict efficiency, Soochow Journal of Mathematics, 33 (2007),  N0 1, 17 - 31.
18Nguyen Manh Hung, Đỗ Văn Lưu, On necessary conditions for efficiency in directionally differentiable optimization problems, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 12 (2007), 439 - 453.
19Đỗ Văn Lưu, P. X. Trung, Theorems of the alternative for inequality-equality systems and optimality conditions, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 11 (2006), 21 - 35.
20Dang Hoa, Đỗ Văn Lưu, On the stability of local minima in mathematical programming involving cone-constraints, Soochow Journal of Mathematics, 31 (2005), 1 - 14.
21Đỗ Văn Lưu, Nguyen Manh Hung, Invexity of constraint maps in mathematical programs. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 9 (2004), 289 - 304.
22Đỗ Văn Lưu, L. M. Tung, B-preinvexity criteria and applications,Indian Journal of Mathematics, 45 (2003), 279 - 300.
23Đỗ Văn Lưu, Nguyen Xuan Ha, Sufficient conditions for invexity, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 68 (2003), 113 - 125.
24Đỗ Văn Lưu, P. T. Kien, Higher-order optimality conditions for isolated local minima. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 8 (2003), 35 - 48.
25Đỗ Văn Lưu, P. T. Kien, Optimality conditions in terms of directional derivatives. East West Journal of Mathematics, 4 (2002), 119 - 136.
26Đỗ Văn Lưu, D. Hoa, On the stability of local minima in nonsmooth mathematical programs. East West Journal of Mathematics, 4 (2002), 1 - 12.
27Đỗ Văn Lưu, Le Minh Tung, Nonsmooth B-preinvex functionsActa Mathematica Vietnamica, 27 (2002), N0 1, 33 - 40.
28Nguyen Xuan Ha , Đỗ Văn Lưu,  Invexity of supremum and infimum functions, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 65 (2002), 289 - 306.
29Đỗ Văn Lưu, D. N. Quynh, On the Lagrangian conditions for a nonsmooth minimax, Nonlinear Functional Analysis and Applications, 6 (2001). 157 - 169.
30Đỗ Văn Lưu, Nguyen Xuan Ha, An invariant property of invex functions and applications, Acta Mathematica Vietnamica, 25 (2000), 181 - 193.
31Đỗ Văn Lưu, Pham Trung Kien, Sufficient optimality conditions under invexity hypotheses, Vietnam Journal of Mathematics, 28 (2000), 227 - 236.
32B.D Craven, Đỗ Văn Lưu, Perturbing convex multiobjective programs, Optimization 48 (2000), 391 - 407.
33Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khai, Convex analysis (in Vietnamese) – Giải tích lồi. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hanoi, 2000, 236 trang.
34Đỗ Văn Lưu, The theory of optimality conditions (in Vietnamese) – Lý thuyết các điều kiện tối ưu. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hanoi, 1999, 186 trang.
35Đỗ Văn Lưu, Lipschitz analysis (in Vietnamese) – Giải tích Lipschitz. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hanoi, 1999, 162 trang.
36Đỗ Văn Lưu, Functional analysis (in Vietnamese) - Giải tích hàm. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hanoi, 1999, 278 trang.
37Đỗ Văn Lưu, General topology (in Vietnamese) – Tô pô đại cương. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hanoi, 1998, 160 trang.
38B. D. Craven, Đỗ Văn Lưu, Lagrangian conditions for a nonsmooth vector-valued minimax. Journal of the Australian Mathematical Society (Series A), 65 (1998), 163 - 175.
39B. D. Craven, Đỗ Văn Lưu, A method for establishing optimality conditions for a nonsmooth vector-valued problem. Journal of Optimization Theory and Applications, 95 (1997), 295 - 304.
40B. D. Craven, Đỗ Văn Lưu, Optimization with set-functions described by functions. Optimization 42 (1997), 39 - 50.
41Bruce Desmond Craven, Đỗ Văn Lưu, Bevil Milton Glover, Strengthened invex and perturbation. Mathematical Methods of Operations Research, 43 (1996), 319 - 336.
42Đỗ Văn Lưu, W. Oettli, Higher-order optimality conditions for a minimax. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 54 (1996), 509 - 516.
43B. D. Craven, Đỗ Văn Lưu, Constrained minimax for a vector-valued function. Optimization 31 (1994), 199 - 208.
44Đỗ Văn Lưu, On the Rockafellar derivative of marginal functions and applications. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 225 - 237.
45Đỗ Văn Lưu, W. Oettli, Necessary optimality conditions for nonsmooth minimax problems. Z. Anal. Anwendungen 12 (1993), 709 - 721.
46Đỗ Văn Lưu, Necessary optimality conditions for optimal control problems governed by hemivariational inequalities. Acta Math. Vietnam. 17 (1992), 135 - 148.
47Đỗ Văn Lưu, On necessary optimality conditions for discrete minimax problems. Acta Math. Vietnam. 16 (1991), 201 - 210.
48Đỗ Văn Lưu, Sufficient optimality conditions for discrete minimax problems in the presence of constraints in Banach spaces. Acta Math. Vietnam. 15 (1990), 11 - 23.
49Đỗ Văn Lưu, Regularity and sufficient optimality conditions for some classes of mathematical programming problems. Acta Math. Vietnam. 13 (1988), 87 - 95.
50Đỗ Văn Lưu, Optimality conditions for discrete minimax problems in infinite - dimensional spaces. Tạp chí Toán học 16 (1988), 15 - 22 (in Vietnamese).
51Đỗ Văn Lưu, An approach to sufficient optimality conditions in mathematical programming. In: Essays on Nonlinear Analysis and Optimization Problems, Hanoi, 1987, 60 - 72.
52Đỗ Văn Lưu, On sufficient optimality conditions under constraints. Tạp chí Toán học 15 (1987), No 1, 3 - 8 (in Vietnamese).
53Đỗ Văn Lưu, On the first-order sufficient optimality conditions. Tạp chí Toán học 13 (1985), 13 - 18, (in Vietnamese).
54Đỗ Văn Lưu, Some applications of the locally M-surjective mapping theorem. Tạp chí Toán học 12 (1984), 27 - 33 (in Vietnamese).
55Đỗ Văn Lưu, Sufficient and necessary conditions for some general optimization problems. Acta Math. Vietnam. 7 (1982), 37 - 57.
56Đỗ Văn Lưu, Sufficient and necessary conditions for optimization problems with inequality-type constraints. Tạp chí Toán học 10 (1982), 8 - 15 (in Vietnamese).
57Đỗ Văn Lưu, Necessary and sufficient conditions for optimization problems. Ph.D. Thesis, Institute of Mathematics, Hanoi, 1980, 94 p. (in Vietnamese).
58Đỗ Văn Lưu, Sufficient conditions for optimality in Banach spaces. Tạp chí Toán học 8 (1980), 18 - 24 (in Vietnamese).
59Đỗ Văn Lưu, Sufficient conditions for optimization problems under Lipschitz conditions. Tạp chí Toán học 8 (1980), 27 - 33 (in Vietnamese).
60Đỗ Văn Lưu, Sufficient conditions for multiple constraint optimization problems and applications. Tạp chí Toán học 6 (1978), 7 - 18 (in Vietnamese).
61Đỗ Văn Lưu, On the uniqueness of solution of the Cauchy problem for a infinite system of second-order parabolic equation with increasing coefficients. Tạp chí Toán học 1 (1973), 42 - 48 (in Vietnamese).