Phạm Ngọc Ánh


Giáo sư (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Ring Theory, Semigroup Theory, Category Theory


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: (36-1) 483-8303
Email: anh AT renyi.hu
Trang web cá nhân: http://www.renyi.hu/~anh/

Danh sách gần đây
1Phạm Ngọc Ánh, Trần Giang Nam, Special irreducible representations of Leavitt path algebras, Advances in Mathematics Volume 377, 22 2021, 107483, (SCI-E, Scopus).