Phong Thị Thu Huyền


TS

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu và Hình học tính toán


Liên hệ
Phòng làm việc: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024)37563474/212
Email: ptthuyen AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • 2011: Đại học, Đại học sư phạm Hà Nội, Việt Nam.
  • 2013: Thạc sĩ, Đại học Limoges, Pháp
  • 2022: Tiến sĩ, Viện Toán học, Việt Nam


Chuyên ngành
: Tối ưu và Hình học tính toán


Các lĩnh vực quan tâm: Tối ưu, Hình học tính toán, Xử lý ảnh, Giải tích số

Danh sách gần đây
1Phan Thanh An, Phong Thị Thu Huyền, Nguyen Thi Le, A modified Graham’s convex hull algorithm for finding the connected orthogonal convex hull of a finite planar point set, Applied Mathematics and Computation, 397 (2021), 125889, (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Ngọc Hải, Phan Thanh An, Phong Thị Thu Huyền, Shortest paths along a sequence of line segments in Euclidean spaces, Journal of Convex Analysis, 26 (4) (2019) (Scopus, SCI(-E)).