Lê Hải Yến


TS. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu của hàm hạng


Liên hệ
Phòng làm việc: 210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 210
Email: lhyenATmath.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1987
Nơi sinh: Hải Phòng

  • Tiến sĩ: 2013 tại trường Đại học Paul Sabatier, Pháp

Chuyên ngành: Tối ưu

Các lĩnh vực quan tâm:
Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu của hàm hạng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, A parallel subgradient projection algorithm for quasiconvex equilibrium problems under the intersection of convex sets. Optimization 71 (2022), no. 15, 4447–4462, (SCI-E, Scopus).
2Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, A normal-subgradient algorithm for fixed point problems and quasiconvex equilibrium problems, Applied Set-Valued Analysis and Optimization, 2 (2020), No. 3, pp. 329-337.
3Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, A subgradient method for equilibrium problems involving quasiconvex bifunctions, Operations Research Letter 48 (2020), 579-583, SCI-E, Scopus.
4Lê Hải Yến, Nguyen Thi Thanh Huyen, Lê Dũng Mưu, Muu, Le Dung A subgradient algorithm for a class of nonlinear split feasibility problems: application to jointly constrained Nash equilibrium models. Journal of Global Optimization 73 (2019), 849–868, SCI(-E); Scopus.
5Lê Hải Yến, Vũ Ngọc Phát, Stability analysis of linear polytopic descriptor systems using a novel copositive matrix approach, IEEE Trans. Auto. Control., Vol. 64, No11, 4684-4690, 2019, SCI(-E); Scopus.
6Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, Nguyen Thi Thanh Huyen, An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production, Mathematical Methods of Operations Research, 84, (2016), 549-565, SCI(-E); Scopus.
7Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, Lê Hải Yến, The Viscosity Subdifferential of the Rank Function via the Corresponding Subdifferential of its Moreau Envelopes, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015),735-746, Scopus.
8Lê Hải Yến, Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste, From Eckart-Young approximation to Moreau envelopes and vice versa, RAIRO - Operations Research, 47 (2013), 299 -310.
9Lê Hải Yến, Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste, A variational approach of the rank function, TOP. 21 (2013), 207 - 240.
10Lê Hải Yến, Generalized subdifferentials of the rank function, Optim. Lett., 7 (2013), 731 - 743.
11Hiriart-Urruty Jean-Baptiste, Lê Hải Yến, Convexifying the set of matrices of bounded rank: applications to the quasiconvexification and convexification of the rank function. Optim. Lett. 6 (2012), 841–849.
12Lê Hải Yến, Confexifying the counting function on $\mathbb R^p for convexifying the rank function on $\mathcal M_{m,n} $\mathbb (R)$. [Convexifying the counting function on $\mathbb R^p for convexifying the rank function on $\mathcal M_{m,n} $\mathbb (R)$] J. Convex Anal. 19 (2012), 519–524.