Lê Hải Yến


TS. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu của hàm hạng


Liên hệ
Phòng làm việc: 210, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 210
Email: lhyenATmath.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1987
Nơi sinh: Hải Phòng

  • Tiến sĩ: 2013 tại trường Đại học Paul Sabatier, Pháp

Chuyên ngành: Tối ưu

Các lĩnh vực quan tâm:
Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu của hàm hạng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Hải Yến, Nguyen Thi Thanh Huyen, Lê Dũng Mưu, Muu, Le Dung A subgradient algorithm for a class of nonlinear split feasibility problems: application to jointly constrained Nash equilibrium models. Journal of Global Optimization 73 (2019), 849–868, SCI(-E); Scopus.
2Lê Hải Yến, Vũ Ngọc Phát, Stability analysis of linear polytopic descriptor systems using a novel copositive matrix approach, IEEE Trans. Auto. Control., Vol. 64, No11, 4684-4690, 2019, SCI(-E); Scopus.
3Lê Hải Yến, Lê Dũng Mưu, Nguyen Thi Thanh Huyen, An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production, Mathematical Methods of Operations Research, 84, (2016), 549-565, SCI(-E); Scopus.
4Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, Lê Hải Yến, The Viscosity Subdifferential of the Rank Function via the Corresponding Subdifferential of its Moreau Envelopes, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015),735-746, Scopus.
5Lê Hải Yến, Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste, From Eckart-Young approximation to Moreau envelopes and vice versa, RAIRO - Operations Research, 47 (2013), 299 -310.
6Lê Hải Yến, Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste, A variational approach of the rank function, TOP. 21 (2013), 207 - 240.
7Lê Hải Yến, Generalized subdifferentials of the rank function, Optim. Lett., 7 (2013), 731 - 743.
8Hiriart-Urruty Jean-Baptiste, Lê Hải Yến, Convexifying the set of matrices of bounded rank: applications to the quasiconvexification and convexification of the rank function. Optim. Lett. 6 (2012), 841–849.
9Lê Hải Yến, Confexifying the counting function on $\mathbb R^p for convexifying the rank function on $\mathcal M_{m,n} $\mathbb (R)$. [Convexifying the counting function on $\mathbb R^p for convexifying the rank function on $\mathcal M_{m,n} $\mathbb (R)$] J. Convex Anal. 19 (2012), 519–524.