Nguyễn Chu Gia Vượng


TS. NCV

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Các dạng tự đẳng cấu


Liên hệ
Phòng làm việc: 307, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 154
Email: ncgvuong AT math.ac.vn

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Chu Gia Vượng, Quelques calculs de traces compactes et leurs transformées de Satake. (French) [Some calculations of compact traces and their Satake transformations], Canad. J. Math. 60 (2008), 412–442.
2Nguyễn Chu Gia Vượng, Intégrales orbitales unipotentes stables et leurs transformées de Satake. (French) [Stable unipotent orbital integrals and their Satake transforms] Mém. Soc. Math. Fr. (N.S.) 97 (2004),110 pp.