Nguyễn Bích Vân


TS. NCVC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số


Liên hệ
Phòng làm việc: 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /101
Email: nbvan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2007, Đại học tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov, Moscow, LB Nga
  • Tiến sĩ: 2012, Đại học tổng hợp Roma La Sapienza– Roma, Italia

Chuyên ngành: Đại số

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết biểu diễn, đại số Lie, phương trình vi phân

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Bích Vân, Allowable graphs of the nonlinear Schrodinger equation and their applications, Proceedings of Indian Academy of Science, 127 (2017) pp 793-814.
2Nguyễn Bích Vân, On a separation and irreducibility problem of polynomials arising from the nonlinear Schrodinger equation, Journal of Algebra and Its Applications, 16 (2017), 37 pages, (SCI-E); Scopus.
3Nguyễn Bích Vân, Michela Procesi and Claudio Procesi, The energy graph of the non-linear Schrodinger equation, Rendiconti Lincei-Matematica e applicazioni, 24 (2013), 229 - 301.