Phạm Văn Trung


TS. NCV

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, độ phức tạp tính toán


Liên hệ
Phòng làm việc: 305, Nhà A5
Điện thoại: + 84 (024) 37564303
Email: pvtrung AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/a/math.ac.vn/trungvp/

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1985
Nơi sinh:
Quảng Ngãi

  • Đại học: 2008, Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Toán rời rạc


Các vị trí công tác đã qua

  • Nghiên cứu viên phòng cơ sở Toán học của Tin học


Các lĩnh vực quan tâm: Hệ động lực rời rạc, độ phức tạp tính toán


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Libor Barto, Michael Kompatscher, Miroslav Olšák, Phạm Văn Trung, Michael Pinsker, Equations in oligomorphic clones and the constraint satisfaction problem for ω-categorical structures, Journal of Mathematical Logic, 19, (2019), 1950010, SCI(-E), Scopus.
2Barto Libor, Kompatscher Michael, Olšák Miroslav, Phạm Văn Trung, Pinsker Michael, The equivalence of two dichotomy conjectures for infinite domain constraint satisfaction problems. 2017 32nd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 12 pp NJ, 2017.
3 Michael, Phạm Văn Trung, Kompatscher, A complexity dichotomy for poset constraint satisfaction Journal of Applied Logics - IfCoLoG Journal of Logics and their Applications 5 (2018), no. 8, 1663–1695.
4Manuel Bodirsky, Peter Jonsson, Phạm Văn Trung, The complexity of phylogeny constraint satisfaction problems. ACM Transactions on Computational Logic, 18(2017), 23:1–23:42, SCI(-E); Scopus.
5Manuel Bodirsky, Peter Jonsson, Phạm Văn Trung, The Reducts of the Homogeneous Binary Branching C-relation. Journal of Symbolic Logic, 81 (2016),1255-1297, SCI(-E); Scopus.
6Kévin Perrot, Phạm Văn Trung, Chip-firing game and a partial Tutte polynomial for eulerian digraphs, The Electronic Journal of Combinatorics, 23(1) (2016), SCI(-E); Scopus.
7Phạm Văn Trung, Orbits of rotor-router operation and stationary distribution of random walks on directed graphs, Advances in Applied Mathematics 70 (2015) 45-53, SCI(-E), Scopus.
8Kevin Perrot, Phạm Văn Trung, Feedback arc set problem and NP-hardness of minimum recurrent configuration problem of Chip-firing game on directed graphs. Annals of Combinatorics, 19 (2015), 373-396, SCI(-E), Scopus.
9Formenti Enrico, Phạm Văn Trung, Phan Thị Hà Dương, Tran Thi Thu Huong, Fixed-point forms of the parallel symmetric sandpile model. Theoretical Computer Science 533 (2014), 1–14.
10Phạm Văn Trung, Phan Thị Hà Dương, Lattices generated by Chip Firing Game models: Criteria and recognition algorithms, European Journal of  Combinatorics, 34 (2013), 812 - 832.
11Le Manh Ha, Phạm Văn Trung, Phan Thị Hà Dương, A polynomial-time algorithm for reachability problem of a subclass of Petri net and Chip Firing Games  IEEE-RIVF International Conference on Computing, 2012.
12Ke\'vin Perrot, Phan Thị Hà Dương, Phạm Văn Trung, On the set of Fixed Points of the Parallel Symmetric Sand Pile Model Automata 2011, DMTCS: Automata 2011 - 17th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems