Trần Nam Trung


TS. NCVC

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/101
Email: tntrung AT math.ac.vn

Qúa trình đào tạo

  • Tiến sĩ: năm 2009, tại Viện Toán học

Chuyên ngành: Đại số giao hoán

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, tổ hợp

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Trần Nam Trung, Regularity of edge ideals. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 45 (2022), no. 2, 613–621, (SCI-E, Scopus).
2Trần Nam Trung, On Gorenstein graphs, Journal of Algebraic Combinatorics, 54 (2021), pages 673–688, SCI-E, Scopus.
3Trần Nam Trung, Maximal independent sets and regularity of graphs, International Journal of Algebra and Computation, 31 (2021), 807-818, (SCI-E, Scopus).
4Hà Huy Tài, Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth functions of powers of homogeneous ideals. Proceedings of the American Mathematical Society, 149 (2021), 1837–1844, (SCI-E, Scopus).
5Nguyen Cong Minh, Luu Ba Thang, Trần Nam Trung, The number of roots of a polynomial system Bulletin of the Australian Mathematical Society, 103 (2021), 369 - 378, (SCI-E, Scopus)
6Le Xuan Dung, Truong Thi Hien, Nguyễn Đăng Hợp, Trần Nam Trung, Regularity and Koszul property of symbolic powers of monomial ideals, Mathematische Zeitschrift volume 298 (2021), 1487–1522 (SCI-E, Scopus).
7 Hà Huy Tài, Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Symbolic powers of sums of ideals, Mathematische Zeitschrift, 294 (2020), pages1499–1520, SCI(-E), Scopus.
8Trần Nam Trung, Regularity, matchings and Cameron–Walker graphs, Collectanea Mathematica 71 (2020), 83–91, (SCI-E).
9Nguyen Cong Minh, Trần Nam Trung, Regularity of symbolic powers and arboricity of matroids. Forum Mathematicum 31 (2019), 465–477., (Scopus, SCI(-E)).
10Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Coverings, matchings and the number of maximal independent sets of graphs, Australasian Journal of Combinatorics, 73 (2019), 424-431, Scopus.
11Trần Nam Trung, A Characterization of Gorenstein Planar Graphs, Adv. Stud. Pure Math, 77, Math. Soc. Japan, 2018.
12Nguyen Thu Hang, Trần Nam Trung, Regularity of powers of cover ideals of unimodular hypergraphs, Journal of Algebra, 513 (2018), 159-176, SCI(-E); Scopus.
13Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 67–81, Scopus.
14Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Buchsbaumness of the second powers of edge ideals, Journal of Algebra and Its Applications, 67 (2018), 21 pages, SCI(-E); Scopus.
15Nguyen Thu Hang, Trần Nam Trung, The behavior of depth functions of cover ideals of unimodular hypergraphs, Arkiv för Matematik, 55 (2017), 89-104,SCI(-E); Scopus.
16Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Hoàng Lê Trường, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean Mclaughlin, Nguyễn Tất Thắng, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Tạ Thị Hoài An, Trần Nam Trung, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, Roland Zumkeller, A formal proof of the Kepler onjecture, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017) 29 pages.
17Lê Tuấn Hoa, Kyouko Kimura, Naoki Terai, Trần Nam Trung, Stability of depths of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals. Journal of Algebra 473 (2017), 307–323, SCI(-E); Scopus.
18Trần Nam Trung, Stability of depths of powers of edge ideals. Journal of Algebra 452 (2016), 157–187,SCI(-E); Scopus.
19Ha Huy Tài, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth and regularity of powers of sums of ideals. Mathematische Zeitschrift 282 (2016), 819–838, SCI(-E); Scopus.
20Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of symbolic powers of two-dimensional square-free monomial ideals, Journal of Commutative Algebra, 8 (2016), 77-88, SCI(-E); Scopus.
21Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen–Macaulayness of second powers of edge ideals. Journal of Algebraic Combinatorics, 43 (2016), 325–338, SCI(-E); Scopus.
22Selvi Beyarslan, Huy Tài Hà, Trần Nam Trung, Regularity of powers of forests and cycles, Journal of Algebraic Combinatorics, 42 (2015), 1077-1095, SCI(-E); Scopus.
23Đỗ Trọng Hoàng, Nguyên Công Minh, Trần Nam Trung, Cohen–Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015), 16 pages, SCI(-E), Scopus.
24Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Nguyen Cong Minh, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 120 (2013), 1073 - 1086, SCI(-E); Scopus.
25Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Partial Castelnuovo-Mumford regularities reduction number of sums and intersections of monomial ideals, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 149 (2010), 229 -- 246, SCI(-E); Scopus.
26Trần Nam Trung, Stability of associated primes of integral closures of monomial ideals, J. Combin. Theory Series A, 116 (2009), 44-55.
27Trần Nam Trung, Regularity index of Hilbert functions of powers of ideals, Proc. Amer. Math. Soc., 137 (2009), 2169-2174.
28Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of sums of powers of polynomial ideals, Comm. Algebra 36 (2008), 806 - 820.
Tiền ấn phẩm
1IMH20210807, Truong Thi Hien, Trần Nam Trung, Regularity of symbolic powers of square-free monomial ideals, preprint arXiv:2108.06750v1.
2IMH20210804, Dong Huu Mau, Trần Nam Trung, Stability of Associated Primes and Depth of Integral Closures of Powers of Edge Ideals, 2021, arXiv:2108.01830.