Trần Nam Trung


TS. NCVC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/101
Email: tntrung AT math.ac.vn

Qúa trình đào tạo

  • Tiến sĩ: năm 2009, tại Viện Toán học

Chuyên ngành: Đại số giao hoán

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số giao hoán, tổ hợp

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Coverings, matchings and the number of maximal independent sets of graphs, Australasian Journal of Combinatorics, 73 (2019), 424-431, Scopus.
2Trần Nam Trung, A Characterization of Gorenstein Planar Graphs, Adv. Stud. Pure Math, 77, Math. Soc. Japan, 2018.
3Nguyen Thu Hang, Trần Nam Trung, Regularity of powers of cover ideals of unimodular hypergraphs, Journal of Algebra, 513 (2018), 159-176, SCI(-E); Scopus.
4Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 67–81, Scopus.
5Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Buchsbaumness of the second powers of edge ideals, Journal of Algebra and Its Applications, 67 (2018), 21 pages, SCI(-E); Scopus.
6Nguyen Thu Hang, Trần Nam Trung, The behavior of depth functions of cover ideals of unimodular hypergraphs, Arkiv för Matematik, 55 (2017), 89-104,SCI(-E); Scopus.
7Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Hoàng Lê Trường, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean Mclaughlin, Nguyễn Tất Thắng, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Tạ Thị Hoài An, Trần Nam Trung, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, Roland Zumkeller, A formal proof of the Kepler onjecture, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017) 29 pages.
8Lê Tuấn Hoa, Kyouko Kimura, Naoki Terai, Trần Nam Trung, Stability of depths of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals. Journal of Algebra 473 (2017), 307–323, SCI(-E); Scopus.
9Trần Nam Trung, Stability of depths of powers of edge ideals. Journal of Algebra 452 (2016), 157–187,SCI(-E); Scopus.
10Ha Huy Tài, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth and regularity of powers of sums of ideals. Mathematische Zeitschrift 282 (2016), 819–838, SCI(-E); Scopus.
11Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of symbolic powers of two-dimensional square-free monomial ideals, Journal of Commutative Algebra, 8 (2016), 77-88, SCI(-E); Scopus.
12Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen–Macaulayness of second powers of edge ideals. Journal of Algebraic Combinatorics, 43 (2016), 325–338, SCI(-E); Scopus.
13Selvi Beyarslan, Huy Tài Hà, Trần Nam Trung, Regularity of powers of forests and cycles, Journal of Algebraic Combinatorics, 42 (2015), 1077-1095, SCI(-E); Scopus.
14Đỗ Trọng Hoàng, Nguyên Công Minh, Trần Nam Trung, Cohen–Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015), 16 pages, SCI(-E), Scopus.
15Đỗ Trọng Hoàng, Trần Nam Trung, Nguyen Cong Minh, Combinatorial characterizations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 120 (2013), 1073 - 1086, SCI(-E); Scopus.
16Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Partial Castelnuovo-Mumford regularities reduction number of sums and intersections of monomial ideals, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 149 (2010), 229 -- 246, SCI(-E); Scopus.
17Trần Nam Trung, Stability of associated primes of integral closures of monomial ideals, J. Combin. Theory Series A, 116 (2009), 44-55.
18Trần Nam Trung, Regularity index of Hilbert functions of powers of ideals, Proc. Amer. Math. Soc., 137 (2009), 2169-2174.
19Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of sums of powers of polynomial ideals, Comm. Algebra 36 (2008), 806 - 820.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170603, Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, preprint ArXiv 1706.07603,Scopus.