Ngô Việt Trung


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán và ứng dụng trong hình học đại số


Liên hệ
Phòng làm việc: 416, Nhà A6
Điện thoại: +84 (024 38361121 / 416
Email: nvtrung AT math.ac.vn

Giải thưởng

  • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2016 (chung với GS Nguyễn Tự Cường và GS Lê Tuấn Hoa)
  • Giải thưởng Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên về Toán học năm 2009


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals, Inventiones mathematicae, 218 (2019), 779–827, SCI(-E), Scopus.
2Hà Minh Lam, Ngô Việt Trung, Associated primes of powers of edge ideals and ear decompositions of graphs, Transactions of the American Mathematical Society 372 (2019), 3211-3236 SCI(-E), Scopus.
3Giulio Cavigli, Hà Huy Tài, Jürgen Herzog, Manoj Kummini, Naoki Terai, Ngô Việt Trung, Depth and regularity modulo a principal ideal. Journal of Algebraic Combinatorics 49 (2019), no. 1, 1–20, SCI(-E), Scopus.
4Hà Huy Tài, Ngô Việt Trung, Membership Criteria and Containments of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 117–139, Scopus.
5Maria Evelina Rossi, Dinh Thanh Trung, Ngô Việt Trung, Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure. Journal of Algebra 504 (2018), 568-586, SCI(-E); Scopus.
6Gregor Kemper, Ngô Việt Trung, Nguyen Thi Van Anh, Toward a theory of monomial preorders, Mathematics of Computation 87 (2018), no. 313, 2513-2537, SCI(-E); Scopus.
7Ha Huy Tài, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth and regularity of powers of sums of ideals. Mathematische Zeitschrift 282 (2016), 819–838, SCI(-E); Scopus.
8Ha Thi Thu Hien, Hà Minh Lam, Ngô Việt Trung, Saturation and associated primes of powers of edge ideals, Journal of Algebra, 439 (2015), 225–244, SCI(-E); Scopus.
9Hong Ngoc Binh, Ngô Việt Trung, The Bhattacharya function of complete monomial ideals in two variables, Communications in Algebra, 43 (2015), 2875-2886, SCI(-E), Scopus.
10Naoki Terai, Ngô Việt Trung, On the associated primes and the depth of the second power of squarefree monomial ideals, Journal of Pure and Applied Algebra, 218 (2014), 1117–1129, SCI(-E); Scopus.
11Gregor Kemper, Ngô Việt Trung, Krull dimension and monomial orders, Journal of Algebra, 399(2014), 782–800, SCI(-E); Scopus.
12Ngô Việt Trung, Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry (in Vietnamese), Publishing House of Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, 2012.
13Ngô Việt Trung, Naoki Terai, Cohen–Macaulayness of large powers of Stanley–Reisner ideals, Advances in Mathematics, 229 (2012), 711 -- 730, SCI(-E); Scopus.
14Ngô Việt Trung, T. M. Tuan, Equality of ordinary and symbolic powers of Stanley-Reisner ideals, Journal of Algebra,  328 (2011), 77 - 93, preprint arXiv:1009.0828, SCI(-E); Scopus.
15Ngô Việt Trung, N. C. Minh, Cohen-Macaulayness of monomial ideals and symbolic powers of Stanley-Reisner ideals. Advances in Mathematics 226 (2011), 1285 - 1306, SCI(-E); Scopus.
16Ngô Việt Trung, J. K. Verma, Hilbert functions of multigraded algebras, mixed multiplicities of ideals and their applications, Journal of Commutative Algebra, 2 (2010), 515 -- 565, SCI(-E); Scopus.
17Nguyen Cong Minh, Ngô Việt Trung, Cohen-Macaulayness of powers of two-dimensional squarefree monomial ideals, J. Algebra, 322 (2009), 4219-4227.
18J. Herzog, T. Hibi, Ngô Việt Trung, Vertex cover algebras of unimodular hypergraphs, Proc. Amer. Math. Soc., 137 (2009), 409-414, preprint arXiv:math/0703577.
19Juergen Herzog, Takayuki Hibi, Satoshi Murai, Xinxian Zheng, Ngô Việt Trung, Kruskal-Katona type theorems for clique complexes arising from chordal and strongly chordal graphs, Combinatorica 28 (2008), 315 - 323, preprint arXiv:math/0606477.
20Jürgen Herzog, Takayuki Hibi, Ngô Việt Trung, Xinxian Zheng, Standard graded vertex cover algebras, cycles and leaves, Trans. Amer. Math. Soc. 360 (2008), 6231 - 6249, preprint arXiv:math/0606357.
21Marc Chardin, Nguyen Cong Minh, Ngô Việt Trung, On the regularity of products and intersections of complete intersections, Proc. Amer. Math. Soc. 135 (2007),  1597 - 1606, preprint arXiv:math/0503157.
22Jürgen Herzoga, Takayuki Hibib, Ngô Việt Trung, Symbolic powers of monomial ideals and vertex cover algebras, Adv. Math. 210 (2007), 304 - 322.
23Ngô Việt Trung, Jugal Verma , Mixed multiplicities of ideals versus mixed volumes of polytopes, Trans. Amer. Math. Soc. 359 (2007), 4711 - 4727, preprint arXiv:math/0504178.
24Ngô Việt Trung, Castelnuovo-Mumford regularity and related invariants. In: Commutative algebra and combinatorics, 157 - 180, Ramanujan Math. Soc. Lect. Notes Ser. 4, Ramanujan Math. Soc., Mysore, 2007.
25Maria Evelina Rossi, Ngô Việt Trung, Giuseppe Val, Castelnuovo-Mumford regularity and finiteness of Hilbert functions, Commutative algebra, 193 - 209, 2006, preprint arXiv:math/0407398.
26Cao Huy Linh, Ngô Việt Trung, Uniform bounds in generalized Cohen-Macaulay rings, J. Algebra 304 (2006), 1147 - 1159, preprint arXiv:math/0606639.
27Ngô Việt Trung, Integral closures of monomial ideals and Fulkersonian hypergraphs, Vietnam J. Math. 34 (2006), 489 - 494.
28Ngô Việt Trung, Hsin-Ju Wang, On the asymptotic linearity of Castelnuovo-Mumford regularity, J. Pure Appl. Algebra 201 (2005), 42 - 48.
29Ngô Việt Trung, Galois Theory (in Vietnamese), National University Press, Hanoi, 2005.
30Craig Huneke, Ngô Việt Trung, On the core of ideals. Compos. Math. 141 (2005), 1 - 18.
31Ha Huy Tai, Ngô Việt Trung, Asymptotic behaviour of arithmetically Cohen-Macaulay blow-ups. Trans. Amer. Math. Soc. 357 (2005), 3655 - 3672.
32Nguyên Duc Hoang, Ngô Việt Trung, Hilbert polynomials of non-standard bigraded algebras, Math. Z. 245 (2003), 309 - 334. 4.
33Ngô Việt Trung, Constructive characterization of the reduction numbers, Compositio Math. 137 (2003), 99 - 113.
34Maria Evelina Rossi, Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, Castelnuovo-Mumford regularity and extended degree,  Trans. Amer. Math. Soc. 355 (2003), 1773 - 1786.
35Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Borel-fixed ideals and reduction number, J. Algebra 270 (2003), N0 1, 335 - 346.
36 J. Herzog, D. Popescu, Ngô Việt Trung, Regularity of Rees algebras. J. London Math. Soc. (2) 65 (2002), 320 - 338.
37Ngô Việt Trung, Evaluations of initial ideals and Castelnuovo-Mumford regularity. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), 1265 - 1274 (electronic).
38Ngô Việt Trung, W. Bruns and J. Gubeladze, Problems and algorithms for affine semigroups. Semigroup Forum 64 (2002), 180 - 212.
39Jürgen Herzog, Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Asymptotic linear bounds for the Castelnuovo-Mumford regularity, Trans. Amer. Math. Soc. 354 (2002),  1793 - 1809 (electronic).
40Ngô Việt Trung, Lectures on linear algebra (in Vietnamese) - Giáo trình đại số tuyến tính. NXB ĐHQG Hà Nội, 2001, 272 trang.
41Aldo Conca, Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, Koszul property for points in projective spaces, Math. Scand. 89 (2001), 201 - 216.
42Ngô Việt Trung, Positivity of mixed multiplicities, Math. Ann. 319 (2001), 33 - 63.
43Ngô Việt Trung, Groebner bases, local cohomology and reduction number. Proc. Amer. Math. Soc. 129 (2001), 9 - 18.
44Dam Van Nhi, Ngô Việt Trung, Specialization of modules over a local ring. Commutative algebra, homological algebra and representation theory (Catania/Genoa/Rome, 1998). J. Pure Appl. Algebra 152 (2000), N0 1-3, 275 - 288.
45Ngô Việt Trung, Castelnuovo-Mumford regularity and analytic deviation of ideals. J. London Math. Soc. (2) 62 (2000), 41 - 55.
46Ngô Việt Trung, The largest non-vanishing degree of graded local cohomology modules. J. Algebra 215 (1999), 481 - 499.
47S. Dale Cutkosky, Jürgen Herzog, Ngô Việt Trung, Asymptotic behaviour of Castelnuovo-Mumford regularity. Compositio Math. 118 (1999), 243 - 261.
48Dam Van Nhi, Ngô Việt Trung, Specialization of modules. Comm. Algebra 27 (1999), 2959 - 2978.
49Ngô Việt Trung, The Castelnuovo regularity of the Rees algebra and the associated graded ring. Trans. Amer. Math. Soc. 350 (1998), 2813 - 2832.
50A. Simis, Ngô Việt Trung, G. Valla, The diagonal subalgebras of a blow-up ring. J. Pure Appl. Algebra 125 (1998), 305 - 328.
51Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, On the Castelnuovo-Mumford regularity and the arithmetic degree of monomial ideals. Math. Z. 229 (1998), 519 - 537.
52Aldo Conca, Giuseppe Valla, Jurgen Herzog, Ngô Việt Trung, Diagonal subalgebras and embbedings of blow-ups of projective spaces. Amer. J. Math. 119 (1997), 859 - 901.
53W. Bruns, J. Gubeladze, Ngô Việt Trung, Normal polytopes, triangulations and Koszul algebras. J. Reine Angew. Math. 485 (1997), 123 - 160.
54Ngô Việt Trung, On the lifting of determinantal ideals. Manuscripta Math. 91 (1996), 467 - 481.
55J. Aberbach, C. Huneke, Ngô Việt Trung, Reduction numbers, Briancon-Skoda theorem and the depth of Rees rings. Compositio Math. 97 (1995), 403 - 434.
56Ngô Việt Trung, G. Valla, Upper bounds for the regularity index of fat points with uniform position property. J. Algebra 176 (1995), 182 - 209.
57Bernd Sturmfels, Ngô Việt Trung, Wolfgang Vogel, Bounds on degrees of projective schemes. Math. Ann. 302 (1995), 417 - 432.
58Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, On zero-dimensional subschemes of complete intersections. Math. Z. 219 (1995), 187 - 201.
59Ngô Việt Trung, Manfred Herrmann, Eero Hyry, Jürgen Ribbe, On multi-Rees algebras. Math. Ann. 301 (1995), 249 - 279.
60Ngô Việt Trung, D.Q. Viet, S. Zarzuela, When is the Rees algebra Gorenstein?. J. Algebra 175 (1995), 137 - 156.
61Aron Simis, Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, Commutative algebra (ICTP, Trieste 1992). Eds.: A. Simis, N. V. Trung and G. Valla, World Scientific, 1994.
62Ngô Việt Trung, Reduction number, a-invariant, and Rees algebras of ideals having small analytic deviation, In: Commutative Algebra (ICTP, Trieste 1992), World Scientific, 1994, 245 - 262.
63Ngô Việt Trung, An algebraic approach to the regularity index of fat points in ${\bf P}^n$. Kodai Math. J. 17 (1994), 382 - 389.
64Jürgen Herzog, Giuseppe Valla, Ngô Việt Trung, On hyperplane sections of reduced irreducible varieties of low codimension. J. Math. Kyoto Univ. 34 (1994), 47 - 72.
65 M. V. Catalisano, Ngô Việt Trung, G. Valla, A sharp bound for the regularity index of fat points in general position. Proc. Amer. Math. Soc. (1993), 717 - 724.
66Ngô Việt Trung, Filter-regular sequences and multiplicity of blow-up rings of ideals of the principal class. J. Math. Kyoto Univ. 33 (1993), 665 - 683.
67 Manfred Herrmann, Ngô Việt Trung, Examples of Buchsbaum quasi-Gorenstein rings. Proc. Amer. Math. Soc. 117 (1993), 619 - 625.
68Ngô Việt Trung, Duong Quôc Viêt, On the Cohen-Macaulay and Gorenstein property of Rees algebras of non-singular equimultiple prime ideals. Manus. Math. 76 (1992), 147 - 167.
69Jürgen Herzog, Ngô Việt Trung, Bernd Ulrich, On the multiplicity of Rees algebras and associated graded rings of d-sequences. J. Pure Appl. Algebra 80 (1992), 273 - 297.
70Jürgen Herzog, Ngô Việt Trung, Grobner bases and multiplicity of determinantal and Pfaffian ideals. Advances in Math. 96 (1992), 1 - 37.
71M. Herrmann, J. Ribbe, Ngô Việt Trung, Rees algebras of non-singular equimultiple prime ideals. Nagoya Math. J. 124 (1991), 1 - 12.
72Winfried Bruns, Aron Simis, Ngô Việt Trung, Blow-ups of straightening closed ideals in ordinal Hodge algebras. Trans. Amer. Math. Soc. 326 (1991), 509 - 518.
73M. Herrmann, J. Ribbe, Ngô Việt Trung, S. Zarzuela, Bounds for the multiplicity of almost complete intersections. Manus. Math. 72 (1991), 275 - 296.
74Ngô Việt Trung, On the presentation of Hodge algebras and the existence of Hodge algebra structures. Comm. Algebra 19 (1991), 1183 - 1195.
75 M. Morales, Ngô Việt Trung, O. Villamayor, Sur la fonction de Hilbert-Samuel des clôtures intégrales des puissances d'idéaux engendrés par un système de paramètres. J. Algebra 129 (1990), 96 - 102.
76Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, The Cohen-Macaulay type of points in generic position. J. Algebra 125 (1989), 110 - 119.
77Ngô Việt Trung, Shin Ikeda, When is the Rees algebra Cohen-Macaulay? Comm. Algebra 17 (12) (1989), 2893 - 2922.
78Ngô Việt Trung, Giuseppe Valla, Degree bounds for the defining equations of arithmetically Cohen-Macaulay varieties. Math. Ann. 281 (1988), 479 - 491.
79A. Simis, Ngô Việt Trung, The divisor class group of ordinary and symbolic blow-ups. Math. Zeits. 198 (1988), 479 - 491.
80Ngô Việt Trung, G. Valla, On degree bounds for the defining equations of arithmetically Cohen-Macaulay and Buchsbaum varieties. Acta Math. Vietnam. 12 (1987), 113 - 122.
81Ngô Việt Trung, Reduction exponent and degree bounds for the defining equations of graded rings. Proc. Amer. Math. Soc. 101 (1987), 229 - 236.
82Ngô Việt Trung, Towards a theory of generalized Cohen-Macaulay modules. Nagoya Math. J. 102 (1986), 1 - 49.
83Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Affine semigroups and Cohen-Macaulay rings generated by monomials. Trans. Amer. Math. Soc. 298 (1986), 145 - 167.
84Ngô Việt Trung, Maximum number of independent elements and dimension of prime divisors in completions of local rings. J. Algebra 93 (1985), 418 - 438.
85Ngô Việt Trung, Projections of one-dimensional Veronese varieties. Math. Nachr. 118 (1984), 47 - 67.
86Ngô Việt Trung, Degree bounds for the defining equations of projective monomial curves. Acta Math. Vietnam. 9 (1984), 157 - 163.
87Ngô Việt Trung, From associated graded modules to blowing-ups of generalized Cohen-Macaulay modules. J. Math. Kyoto Univ. 24 (1984), 611 - 622.
88Ngô Việt Trung, Bounds for the minimum number of generators of generalized Cohen-Macaulay ideals, J. Algebra 90 (1984), 1 - 9.
89Ngô Việt Trung, On tensor products of extensions of a field. Quart. J. Math. 35 (1984), 337 - 339.
90Ngô Việt Trung, Absolutely superficial sequence. Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. 93 (1983), 35 - 47.
91Ngô Việt Trung, On certain transitivity of the graded ring associated with an ideal. Proc. Amer. Math. Soc. 85 (1982), 489 - 495.
92Ngô Việt Trung, Standard systems of parameters of generalized Cohen-Macaulay modules, In: Proceedings of the 4th Symposium on Commutative Algebra in Japan, Karuizawa, 1982, 164 - 180.
93Ngô Việt Trung, On the associated graded ring of a Buchsbaum ring, Math. Nachr. 107 (1982), 209 - 220.
94Ngô Việt Trung, Classification of the double projections of Veronese varieties. J. Math. Kyoto Univ. 22 (1982), 567 - 581.
95Ngô Việt Trung, Principal systems of ideals. Acta Math. Vietnam. 6 (1981), 57 - 63.
96Ngô Việt Trung, A characterization of two dimensional unmixed local domains. Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 89 (1981), 237 - 239.
97Ngô Việt Trung, A class of imperfect prime ideals having the equality of ordinary and symbolic powers. J. Math. Kyoto Univ. 21 (1981), 239 - 250.
98Ngô Việt Trung, Der graduierte Ring bezuglich des Primideals von Macaulay. Beitr. Algebra Geometrie 11 (1981), 35 - 40.
99Nguyễn Tự Cường, Ngô Việt Trung, Uber schwache Sequenzen. Period. Math. Hungar. 11 (1981), 77 - 80.
100Ngô Việt Trung, Some criteria for Buchsbaum modules. Monatsh. Math. 90 (1980), 331 - 337.
101Ngô Việt Trung, Spezialisierungen allgemeiner Hyperflọchenschnitte und Anwendungen, In: Seminar D. Eisenbud - B. Singh - W. Vogel, Vol. I, Teubner-Verlag, Leipzig, 1980, 4 - 43.
102Ngô Việt Trung, Über allgemeine Hyperflächenschnitte einer algebraischen Varietät. Monatsh. Math. 89 (1980), 323 - 340.
103Ngô Việt Trung, On the symbolic powers of determinantal ideals, J. Algebra 58 (1979), 361 - 369.
104Ngô Việt Trung, Uber die ubertragung der Ringeigenschaften zwischen R und R[u]/(F). Math. Nachr. 92 (1979), 215 - 229.
105Peter Schenzel, Ngô Việt Trung, Nguyễn Tự Cường, Uber verallgemeinerte Cohen- Macaulay Moduln. Math. Nachr. 85 (1978),  57 - 73.