Nguyễn Quốc Thắng


GS. TS. NCVCC

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Số học, hình học của nhóm đại số


Liên hệ
Phòng làm việc: 404, Nhà A6
Điện thoại: +84 (02)4 38361121 Ext 404
Email: nqthang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

 • Đại học: 1975 – 1980,Đại học Tổng hợp Beloruss, Minsk, Belarus
 • Tiến sĩ:1991 – 1994,Đại học Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada
 • Phó giáo sư: 2002
 • Giáo sư: 2010


Chuyên ngành
: Số học, hình học, và đối đồng điều của nhóm đại số và các vấn đề liên quan.

Các vị trí công tác đã qua

 • Nghiên cứu viên sau TS: ĐH McMaster, Hamilton, Ontario, Canada (1994-1996)
 • Nghiên cứu viên sau TS: Học Viện Công nghệ Israel-Technion, Haifa, Israel (1997-1998)
 • Nghiên cứu viên: Max Plank Institut fur Mathematik, Bonn, 1995, 2006
 • Nghiên cứu viên: I.H.E.S, Bures sur Yvettes, 2004, 2008
 • Nghiên cứu viên: ĐH. Essen, Germany, 2008
 • Nghiên cứu viên cao cấp: VIASM, 2012
 • Ban biên tập Vietnam Journal of Mathematics

Các lĩnh vực quan tâm: (các chuyên ngành): Lý thuyết Số, Đại số giao hoán và kết hợp, Hình học đại số, Đại số đồng điều, Lý thuyết nhóm (nhóm Lie, nhóm đại số, nhóm rời rạc).

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Quốc Thắng, On the Tits indices of absolutely almost simple algebraic groups over local and global fields. Journal of Pure and Applied Algebra 226 (2022), no. N9, Paper No. 107031, 42 pp (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Quốc Thắng, On Brauer–Manin obstructions and analogs of Cassels–Tate’s exact sequence for connected reductive groups over global function fields, Proceedings of the Japan Academy, Ser. A, Mathematical Sciences, 97(9): 67-72 (November 2021), (SCI-E, Scopus).
3Nguyễn Quốc Thắng, Tate-Shafarevich kernel, weak Brauer and R-equivalence on connected reductive groups over local and global fields, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, v. XX (2020), No.3, pp. 1009-1070, (SCI(-E), Scopus).
4Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some local–global principles for linear algebraic groups over infinite algebraic extensions of global fields, Linear Algebra and its Applications, 568 (2019), 39--83, SCI(-E), Scopus.
5Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of connected reductive groups and Kottwitz exact sequence, Bulletin des Sciences Mathématiques, 151 (2019), Pages 66-138, SCI(-E), Scopus.
6Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for homogeneous spaces of algebraic groups over global fields of positive characteristic, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 292 (2016), 171-184,SCI(-E); Scopus
7Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for algebraic groups over global fields. III. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 92 (2016), 87–91, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Quốc Thắng, A Norm Principle for Class Groups of Reductive Group Schemes over Dedekind Rings of Integers of Local and Global Fields, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 257-281, Scopus.
9Ngo Thi Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principle for algebraic groups over global fields, II. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 8 (2014), 107 - 112, SCI(-E), Scopus.
10Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, Some topics in geometric invariant theory over non-algebraicaly closed fields, Handbook on Group Actions, vol. II. Inter. Press, 2014, 451 - 477
11Ngo Thi Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for algebraic groups over global fields. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 90 (2014), 73–78, SCI(-E), Scopus.
12Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, On the topology on group cohomology of algebraic groups over complete valued fields, Journal of Algebra 399 (2014), 561–580, SCI(-E); Scopus.
13Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of semisimple algebraic groups  over local and global fields of positive  characteristic, III, Mathematische Zeitschrift, 275 (2013), 1287 - 1315, SCI(-E); Scopus.
14Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, On the topology of geometric and relative orbits for action of algebraic groups  over complete fields, Journal of Algebra, 390 (2013), 181 - 198, SCI(-E); Scopus.
15Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, On the topology of relative orbits for actions of algebraic tori over local fields,  Journal of Lie Theory, 22 (2012), 1025 -- 1038, SCI(-E); Scopus.
16Nguyễn Quốc Thắng, On galois cohomology of semisimple groups over local and global fields of positive characteristic, II,  Mathematische Zeitschrift, 270 (2012), 1057 -- 1065, SCI(-E); Scopus.
17Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology and weak approximation  in connected reductive  groups over fields of positive characteristics,  Proceedings of Japan  Academy, Series A: Mathematical Sci.  87 (2011), 1 - 6, SCI(-E); Scopus.
18Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, Galois cohomology of unipotent algebraic groups  and field extensions,  Communications in Algebra  39 (2011), 3923 - 3938, SCI(-E); Scopus.
19Nguyễn Quốc Thắng, Equivalent conditions for (weak) corestriction principle for non-Abelian etale cohomology of group schemes, Vietnam Journal of Mathematics, 38 (2010), 89 -- 116, Scopus.
20Nguyễn Quốc Thắng, D. P. Bac, On the topology of relative orbits for actions of algebraic groups over complete fields, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 86 (2010), 133 -- 138, SCI(-E); Scopus.
21Nguyễn Quốc Thắng, D. P. Bac, On a relative version of a theorem of Bogomolov over perfect fields and its applications, Journal of Algebra, 324 (2010), 1259 -- 1278, SCI(-E); Scopus.
22Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, On the topology on group cohomology of algebraic groups defined over local fields, In: Proc. of the International Conf. on Research and Education in Math., Univ. Putra Malaysia, Kuala-Lampur, Malaysia, (2009) 524 – 530.
23Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of semisimple groups over local and global fields of positive characteristic, Math. Z. 259 (2008), 457 - 467.
24Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over local and global function fields I, J. Algebra 319 (2008), 4288 - 4324.
25Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, Relative versions of theorems of Bogomolov and Sukhanov over perfect fields, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 84 (2008), 101 - 106.
26Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On an analog of Serre's conjectures, Galois cohomology and defining equation of unipotent algebraic groups, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 83 (2007), 93 - 98.
27Nguyễn Quốc Thắng, Corestriction principle for non-abelian cohomology of reductive group schemes over arithmetical rings, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 82 (2006), 147 - 151.
28Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, Some rationality properties of observable groups and related questions, Illinois J. Math. 49 (2005), 431 - 444.
29Nguyễn Quốc Thắng, Nguyen Duy Tan, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over non-perfect fields, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 81 (2005), 121 - 123.
30Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the surjectivity of localization maps for Galois cohomology of unipotent algebraic groups over fields. Comm.Algebra 32 (2004), 3169 - 3177.
31Nguyễn Quốc Thắng, Weak corestriction principle for non-abelian Galois cohomology, Homology, Homotopy Appl. 5 (2003), 219 - 249.
32Nguyễn Quốc Thắng, Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups with isomorphic p-adic closures, J. Lie Theory 13 (2003), 13 - 20.
33Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, Brauer and R-equivalence in algebraic groups over arithmetical fields. II. J. Math. Kyoto Univ. 42 (2002), 305 - 316.
34Nguyễn Quốc Thắng, On corestriction principle in non abelian Galois cohomology over local and global fields, J. Math. Kyoto Univ. 42 (2002), 287 - 304.
35Nguyễn Quốc Thắng, On isomorphism classes of Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups with isomorphic p-adic closures. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 78 (2002), 60 - 62.
36Nguyễn Quốc Thắng, A note on finitely generated nilpotent groups, Expo. Math. 19 (2001), 3 - 23.
37Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, Brauer and R-equivalence in algebraic groups over arithmetical fields. J. Math. Kyoto Univ. 40 (2000), 247 - 291.
38Nguyễn Quốc Thắng, Number of connected components of real adjoint groups. Comm. Algebra 28 (2000), 1097 - 1110.
39Nguyễn Quốc Thắng, On the rationality of almost simple algebraic groups. Int. J. Math. 10 (1999), 642 - 665.
40Nguyễn Quốc Thắng, A remark on pattern problems for matrix groups. Linear Algebra Appl. 292 (1999), 179 - 185.
41Nguyễn Quốc Thắng, Rationality of almost simple algebraic groups. J. Math. Kyoto Univ. 39 (1999), 185 - 202.
42Nguyễn Quốc Thắng, Corestriction principle in non-abelian Galois cohomology. Proc. Japan Academy 74 (1998), 63 - 67.
43Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, R-equivalence and Whitehead group, In: Algebraic K-Theory. Fields Inst. Comm. 16 (1997), 35 - 44.
44D. Ž. Đoković, Nguyễn Quốc Thắng, Lie groups with dense exponential images. Math. Z. 225 (1997), 35 - 47.
45Nguyễn Quốc Thắng, Complementary note on similitudes of forms. J. Math. Sciences Univ. Tokyo 3 (1996), 445 - 447.
46Nguyễn Quốc Thắng, On weak approximation in algebraic groups and varieties defined by a system of forms. J. Pure and App. Algebra 113 (1996), 67 - 90.
47Nguyễn Quốc Thắng, D. Đokovíc , Surjective maps between root systems with zero. Canadian Math. Bull. 39 (1996), 25 - 34.
48Nguyễn Quốc Thắng, Some local-global principles in the arithmetic of algebraic groups over real function fields. Math. Z. 221 (1996), 1 - 19.
49D. Z. Dokovic, Nguyễn Quốc Thắng, On the exponential map of almost simple real algebraic groups. J. Lie Theory 5 (1995), 275 - 291.
50Nguyễn Quốc Thắng, Stable conjugacy of connected subgroups of real algebraic groups. Comm. Algebra 23 (1995), 2079 - 2090.
51Nguyễn Quốc Thắng, Hermitian forms over division algebras over real function fields. Corrigendum. Manuscripta Math. 82 (1994), 445 - 447.
52Nguyễn Quốc Thắng, On some new local-global principles over a real function field. Commun. Algebra 22 (1994), 2205 - 2219.
53Nguyễn Quốc Thắng, D. Đokovíc, Conjugacy classes of maximal tori in simple real algebraic groups and applications. Canadian J. Math. 46 (1994), 699 - 717.
54Nguyễn Quốc Thắng, Hermitian forms over division algebras over real function fields. Manuscripta Math. 78 (1993), 9 - 35.
55Nguyễn Quốc Thắng, On multiplicators of hermitian forms of type Dn. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. IA, 39 (1992), , 33 - 42.
56Nguyễn Quốc Thắng, On the weak approximation in algebraic groups. Contemp. Mathematics (AMS), 131 (1992) (Part 1), 423 - 426.
57Nguyễn Quốc Thắng, A note on the Hasse principle. Addenda. Acta Arithmetica 59 (1991), 145 - 147.
58Nguyễn Quốc Thắng, On the weak Hasse principle. Bull. Polish Acad. Sci. 39 (1991), 141 - 145.
59Nguyễn Quốc Thắng, A note on the Hasse principle. Acta Arithmetica 54 (1990), 171 - 184.
60Nguyễn Quốc Thắng, On the determination of multiplicators of similitudes over local and global fields. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. IA 36 (1989), N0 3, 789 - 802.