Lê Xuân Thanh


TS. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, bài toán cân bằng


Liên hệ
Phòng làm việc: 213, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /213
Email: lxthanh AT math.ac.vn

Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Hải Phòng

  • Cử nhân: 2008
  • Thạc sĩ: 2011


Chuyên ngành: Tối ưu


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Xuân Thanh, Sigrid Knust, MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints, Computers & Operations Research, 78 (2017), 138–153.
2Marc Goerigk, Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Robust storage loading problems with stacking and payload constraints, European Journal of Operational Research, 253 (2016), 51–67.
Tiền ấn phẩm
1IMH20141201, Nguyen Ngoc Chien, Lê Xuân Thanh, Hoàng Lê Trường, An integer programming formulation for a class of real-life school timetabling problems.