Lê Xuân Thanh


TS. NCVC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, bài toán cân bằng


Liên hệ
Phòng làm việc: 213, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /213
Email: lxthanh AT math.ac.vn

Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Hải Phòng

  • Cử nhân: 2008
  • Thạc sĩ: 2011
  • Tiến sĩ: 2017


Chuyên ngành: Tối ưu


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phùng Minh Đức, Lê Xuân Thanh, A splitting subgradient algorithm for solving equilibrium problems involving the sum of two bifunctions and application to cournot-nash model, RAIRO Operations Research, 55 (2021), S1395 - S1410, (SCI-E, Scopus).
2Christina Büsing, Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Trade-off between robustness and cost for a storage loading problem: rule-based scenario generation, EURO Journal on Computational Optimization, 6(2018), 339–365.
3Lê Dũng Mưu, Lê Xuân Thanh, A splitting algorithm for finding fixed points of nonexpansive mappings and solving equilibrium problems. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20:130, 2018, SCI(-E); Scopus.
4Lê Xuân Thanh, Sigrid Knust, MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints, Computers & Operations Research, 78 (2017), 138–153, SCI(-E); Scopus.
5Marc Goerigk, Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Robust storage loading problems with stacking and payload constraints, European Journal of Operational Research, 253 (2016), 51–67, SCI(-E); Scopus.