Lê Xuân Thanh


TS. NCVC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, bài toán cân bằng


Liên hệ
Phòng làm việc: 213, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /213
Email: lxthanh AT math.ac.vn

Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Hải Phòng

  • Cử nhân: 2008
  • Thạc sĩ: 2011
  • Tiến sĩ: 2017


Chuyên ngành: Tối ưu


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Dũng Mưu, Lê Xuân Thanh, Nguyen Ngoc Hai , On the proximal mapping for multi-valued monotone variational inequality problems, Optimization Letters volume 17, pages 369–383 (2023), (SCI-E, Scopus).
2 Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Nguyen Thi Nga , The Gain of Robustness for a Storage Loading Problem, Vietnam Journal of Mathematics volume 50, pages 1–27 (2022), Scopus.
3Lê Dũng Mưu, Lê Xuân Thanh, On fixed point approach to equilibrium problem, Journal of Fixed Point Theory and Applications, 23 (2021), Article number: 50, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
4Phùng Minh Đức, Lê Xuân Thanh, A splitting subgradient algorithm for solving equilibrium problems involving the sum of two bifunctions and application to cournot-nash model, RAIRO Operations Research, 55 (2021), S1395 - S1410, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
5Christina Büsing, Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Trade-off between robustness and cost for a storage loading problem: rule-based scenario generation, EURO Journal on Computational Optimization, 6(2018), 339–365.
6Lê Dũng Mưu, Lê Xuân Thanh, A splitting algorithm for finding fixed points of nonexpansive mappings and solving equilibrium problems. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20:130, 2018, SCI(-E); Scopus.
7Lê Xuân Thanh, Sigrid Knust, MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints, Computers & Operations Research, 78 (2017), 138–153, SCI(-E); Scopus.
8Marc Goerigk, Sigrid Knust, Lê Xuân Thanh, Robust storage loading problems with stacking and payload constraints, European Journal of Operational Research, 253 (2016), 51–67, SCI(-E); Scopus.