Nguyễn Khoa Sơn


GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Ổn định và điều khiển bền vững


Liên hệ
Phòng làm việc: Nhà A2
Điện thoại: +84 (0)4 37563474
Email: nkson AT math.ac.vn nkson AT vast.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh:    1948

Nơi sinh:      TP Huế

  • Đại học: 1972, Đại học tổng hợp Kharkov, Ukraine
  • Tiến sĩ: 1978, Đại học tổng hợp Kharkov, Ukraine
  • Tiến sĩ khoa học: 1990, Viện toán học, Viện HLKH Ba Lan, Warsaw
  • Phó giáo sư: 1991
  • Giáo sư: 1996

 

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 

Các vị trí công tác đã qua: 

  • Phó viện trưởng Viện Toán học (1995-1998)
  • Phó giám đốc Trung tâm KHTN &CN QG (2001-2004)
  • Phó chủ tịch Viện KHCNVN (2004-2008)
  • Tổng biên tập Vietnam Journal of Mathematics (1997-2011)
  • Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ (2008-2011, 2012-2015)

 

Các lĩnh vực quan tâm: Phương trình vi phân, lý thuyết tối ưu và điều khiển

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Nguyễn Khoa Sơn, Le Van Ngoc, On robust stability of switched linear systems, IET Control Theory \& Applications  14 No. 1 (2020), 19-29. (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Khoa Sơn, Nguyễn Thị Hồng, On Structured Distance to Uncontrollability of General Linear Retarded Systems, Acta Mathematica Vietnamica volume 45, (2020), pages411–433, Scopus.
3Nguyễn Khoa Sơn, Đỗ Đức Thuận, Controllability radii of linear systems with constrained controls under structured perturbations, SIAM Journal on Control and Optimization, 54 (2016), 2820–2843, SCI(-E); Scopus.
4Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, Nguyễn Thị Hồng, Radius of approximate controllability of linear retarded systems under structured perturbations, Systems & Control Letters, 84 (2015), 13–20, SCI(-E), Scopus.
5Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, The structured controllability radii of higher order systems, Linear Algebra and its Applications, 438 (2013), 2701 - 2716, SCI(-E); Scopus.
6Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, The structured distance to non-surjectivity and its application to calculating the controllability radius of descriptor systems,  Journal of Mathematical Analysis and Applications, 388 (2012), 272–281, SCI(-E); Scopus.
7Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh and B. T. Quan, Robust stability of positive linear systems under fractional perturbations in infinite dimensional spaces,  Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems,  Ser. A: Mathematical Analysis  18 (2011), 420 - 441, SCI(-E); Scopus.
8Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, On the radius of surjectivity for rectangular matrices and its application to measuring stabilizability of linear systems under structured perturbations, Journal of Nonlinear and Convex Analy, 12 (2011), 441-453, SCI(-E); Scopus.
9Nguyễn Khoa Sơn, D. D. Thuan, The structured controllability radii of higher order descriptor systems,  Vietnam Journal of Mathematics 38 (2010), 373 - 380, Scopus.
10Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, Robust stability of a class of positive Quasi-polynomials in banach spaces, Mathematical Notes 88 (2010), 651 - 661, SCI(-E); Scopus.
11Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, Robust stability of positive linear systems in Banach spaces, Journal of Difference Equations and Applications, 16 (2010), 1447 -- 1461, SCI(-E); Scopus.
12Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, The robustness of strong stability of posititive homogeneous difference systems under parameter perturbations, Numerical Functional Analysis and Optimization, 31 (2010), 97 -- 111, SCI(-E); Scopus.
13Nguyễn Khoa Sơn, D. D. Thuan, The structured distance to uncontrollability under multi-perturbations: an approach using multi-valued linear operators, Systems and Control Letters, 59 (2010), 476 -- 483, SCI(-E); Scopus.
14Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, Robust stability of delay difference systems under fractional perturbations in infinite-dimensional spaces, International Journal of Control, 83 (2010), 498 -- 505, SCI(-E); Scopus.
15Bui The Anh, Nguyễn Khoa Sơn, Duong Dang Xuan Thanh, Perron-Frobenius theorem for positive polynomial operators in Banach lattices, Positivity, 13 (2009), 709-716.
16Bui The Anh, Nguyễn Khoa Sơn, Duong Dang Xuan Thanh, Stability radii of positive linear time-delay systems under fractional perturbations, Systems & control letters, 58 (2009), 155-159.
17Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, Robust stability of Metzler operators under parameter perturbations, International Journal of Robust and Nonlinear control, 19 (2009), 1931 -- 1939.
18Nguyễn Khoa Sơn, B. T. Anh, Stability radii of positive linear systems under fractional perturbations, Int. J. Robust & Nonlinear Control, 19 (2009), 1267 - 1277.
19Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, Controllability radius of linear systems with perturbed control sets, Vietnam J. Math. 36 (2008), 239–251.
20B. T. Anh, Nguyễn Khoa Sơn, D. D. X. Thanh, Stability radii of delay difference systems under affine parameter perturbations in infinite dimensional spaces, Appl. Math. Comput. 202 (2008), 562 - 570.
21Bui The Anh, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive higher order difference system in infinite dimensional spaces, Systems Control Lett. 57 (2008), 822 - 827.
22Bui The Anh, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive linear systems under affine parameter perturbations in infinite dimensional spaces, Positivity 12 (2008), 677 - 690.
23Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, Controllability radius of linear systems under structured perturbations, Vietnam J. Math., 36 (2008), 473-479.
24B. T. Anh, Nguyễn Khoa Sơn, and D. D. X. Thanh, Robust stability of Metzler operator and delay equation in $L^p([-h,0];X)$, Vietnam J. Math. 34 (2006), 357 - 368.
25Pham Huu Anh Ngoc, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of linear systems under multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2005), 221 - 238.
26Nguyễn Khoa Sơn, N. D. Huy, Maximizing the stability radius of discrete-time linear positive systems by linear feedbacks, Vietnam J. Math. 33 (2005), 161 - 171.
27Pham Huu Anh Ngoc, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive linear functional differential equations under multi-perturbations, SIAM J. Control Optim. 43 (2005), 2278 - 2295.
28Nguyen Dinh Huy, Nguyễn Khoa Sơn, Existence of solution for multi-valued integral equationsVietnam J. Math. 32 (2004), 323 - 329.
29Nguyễn Khoa Sơn, P. H. A. Ngoc, Stability radii of linear systems under multi-perturbations, Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), 221 - 238.
30D. Hinrichsen, Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Stability radii of higher order positive difference systems, Systems Control Lett. 49 (2003), 377 - 388.
31Pham Huu Anh Ngoc, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive linear difference equations under affine parameter perturbations, Appl. Math. Comput. 134 (2003), 577 - 594.
32Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Stability radii of linear discrete-time systems with delays, Vietnam J. Math. 29 (2001), N0 4, 379 - 384.
33Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Stability radii of linear functional differential equationsVietnam J. Math. 29 (2001), 85 - 89.
34Nguyễn Khoa Sơn, P. H. A. Ngoc, Robust stability of linear functional differential equations, Adv. Stud. Contemp. Math. (Pusan) 3 (2001),  43 - 59.
35Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Robust stability of positive linear time-delay systems under affine parameter perturbations. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), 353 - 371.
36Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Stability of linear infinite-dimensional systems under affine and fractional perturbations. Vietnam J. Math. 27 (1999), 153 - 167.
37Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Stability radius of linear delay systems, In: Proc. American Control Conference, San Diego, California, USA, June 1999, 815 - 817.
38Hinrichsen D., Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive discrete-time systems. 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean (Puebla, 1995), 113–124, Aportaciones Mat. Comun., 24, Soc. Mat. Mexicana, México, 1998.
39Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, $\mu$ analysis and robust stability of positive linear systems. Appl. Math. Comput. Sci. 8 (1998), N0 2, 253 - 268.
40Nguyễn Khoa Sơn, Pham Huu Anh Ngoc, Complex stability radius of linear retarded systems. Vietnam J. Math. 26 (1998), 379 - 384.
41D. Hinrichsen, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive discrete-time systems under affine parameter perturbations, Int. J. for Nonlinear & Robust Control, 8 (1998), 1169 - 1188.
42A. Fischer, D. Hinrichsen, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of Metzler operators. Vietnam J. Math. 26 (1998) 147 - 162.
43Hinrichsen D, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radii of positive discrete-time systems. Proceedings of the 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean (Puebla, 1995), 13 pp. (electronic), Benemérita Univ. Autón. Puebla, Puebla, 1997.
44Nguyễn Khoa Sơn, Approximate controllability with positive controls. Acta Math. Vietnam. 22 (1997), 589 - 620.
45Nguyen Dinh Huy, Nguyễn Khoa Sơn, On the existence of solutions to functional differential inclusions with boundary values. Vietnam J. Math. 25 (1997), 331 - 340.
46Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, Robust stability positive continuous time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 17 (1996), 649 - 659.
47Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, $\mu$-values analysis and stability radii of positive systems under block-diagonal affine perturbations, In: Proc. International Symposium on Automation and Robotics, Szeszin, August 1 - 6, 1996, Poland, 256 - 266.
48Diederich Hinrichsen, Nguyễn Khoa Sơn, On structured singular values and robust stability radii of systems under affine perturbations. Vietnam J. Math. 1 (1996), 112 - 117.
49Nguyen Dinh Huy, Nguyễn Khoa Sơn, Existence and relaxation of solutions of functional differential inclusions. Vietnam J. Math. 2 (1995), 279 - 291.
50Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, Stability radii of positive dynamical systems, In: Proceedings of Inter. Congress of Industrial and Applied Mathematics, ICIAM'95, Hamburg, FRG, July 3-9, 1995, Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, ZAMM, Vol. 2 : Applied Analysis, 756 - 758.
51Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, Robust stability of positive linear systems, In: Proceedings of the 34th IEEE Conference on Control and Decision, New Orleans, USA, 1995, 1423 - 1425.
52Nguyễn Khoa Sơn, On the real stability radius of positive linear discrete-time systems. Numer. Funct. Anal. Optim. 16 (1995).
53Nguyễn Khoa Sơn, On the real stability radius of positive linear systems. Vietnam J. Math 23 (1995), 151 - 155.
54Nguyễn Khoa Sơn, On the existence for positive eigenvalues of convex set-valued maps. Vietnam J. Math. 22 (1994), 109 - 113.
55Nguyễn Khoa Sơn, Dynamical systems with state and control constraints: controllability and related topics. Vietnam J. Math. 21 (1993), 1 - 35.
56Nguyễn Khoa Sơn, Nguyen Dinh Huy, On the qualitative properties of the solution set to functional differential inclusions in Banach spaces. Vietnam J. Math. 19 (1991), 43 - 58.
57Nguyễn Khoa Sơn, D. Hinrichsen, The complex stability radii of discrete-time systems and simpletic pencils. Int. J. of Nonlinear & Robust Control, 1 (1991), 79 - 91.
58Nguyen Dinh Huy, Nguyễn Khoa Sơn, On the existence of solutions for functional differential inclusions in Banach spaces. Acta Math. Vietnam. 16 (1991), 46 - 60.
59Nguyễn Khoa Sơn, Constrained controllability of infinite dimensional systems with applications. Dr. Sc. Thesis. Institute of Mathematics, PAN, Warsaw, 1990.
60Nguyễn Khoa Sơn, A unified approach to constrained approximate controllability for the heat equations and the retarded equations. J. Math. Anal. Appl. 159 (1990), 1 - 19.
61Nguyễn Khoa Sơn, Approximate controllability with positive controls for linear retarded systems: a discrete-time approach. System modelling and optimization (Leipzig, 1989), 403–412, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 143, Springer, Berlin, 1990.
62Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Khoa Sơn, Linear nonstationary discrete-time systems: Null controllability with restrained controls in Banach spaces. Optimization. 2 (1990), 271 - 279.
63D. Hinrichsen, Nguyễn Khoa Sơn, Stability radius of discrete-time systems and simpletic pencils. In: Proceedings of the 28th IEEE Conference on Control and Decision, Tampa, USA, 1989, 2265 - 2270.
64Nguyễn Khoa Sơn, Some remarks on the global controllability of linear discrete-time systems with bounded controls. Bollet. Uni. Mat. Italiana, Anal. Funz. Appl., Serie VI, V (1986), 245 - 254.
65Nguyễn Khoa Sơn, Nguyen Van Su, Linear periodic systems : Controllability with restrained controls. Appl. Math. Optim. 14 (1986), 173 - 195.
66Nguyễn Khoa Sơn, On the null-controllability of linear discrete-time systems with restrained controls. J. Optim. Theory Appl. 50 (1986), 313 - 329.
67Nguyễn Khoa Sơn, Le Thanh, On the null-controllability of infinite dimensional discrete-time systems. Acta Math. Vietnam. 10 (1985), 3 - 14.
68Nguyễn Khoa Sơn, Global controllability of linear autonomous systems: a geometric consideration. Systems Control Lett. 6 (1985), 207 - 212.
69Nguyễn Khoa Sơn, Linear systems with state constraints in Banach spaces. Acta Math. Vietnam. 7 (1982), 71 - 85.
70Nguyễn Khoa Sơn, Controllability of linear discrete-time systems with constrained controls in Banach spaces. Control and Cybern. 10 (1981), 5 - 16.
71Nguyễn Khoa Sơn, $\sigma$ controllability of linear autonomous systems with constraints on controls. Differ. Uravnenia 16 (1980), 394 - 404 (in Russian).
72 Korobov. V. I, Nguyễn Khoa Sơn, Controllability of linear systems in a Banach space in the presence of constraints on controls, II. Differ. Uravnenia 16 (1980), 1010 - 1022 (in Russian).
73 Korobov. V. I, Nguyễn Khoa Sơn, Controllability of linear systems in a Banach space in the presence of constraints on controls, I. Differ. Uravnenia 16 (1980), 806 - 817 (in Russian).
74Nguyễn Khoa Sơn, Local controllability of linear systems with restrained controls in Banach space.  Acta Math. Vietnam. 5 (1980), 78 - 87.
75Nguyễn Khoa Sơn, Controllability of dynamical systems in the presence of constraints on controls. Ph. D. Thesis, Kharkov University, 1978, Kharkov (in Russian).
76Nguyễn Khoa Sơn, Controllability of nonlinear systems with damped perturbations. Vestnik Kharkov Univ. 43 (1978), 21 - 34 (in Russian).