Tạ Duy Phượng


PGS. TS. NCVCC

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Phương trình vi phân và tích phân


Liên hệ
Phòng làm việc: 110, Nhà A5
Điện thoại: +84 (024) 37563474 Ext 110
Email: tdphuong AT math.ac.vn

Năm sinh: 01-01-1952
Nơi sinh: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội


Lý lịch khoa học

  • Đại học: 1969-1975, Đại học tổng hợp Quốc gia Bieelorutxia, Minsk, Biêlootutxia
  • Tiến sĩ: 1990, Viện Toán học, Hà Nội, Việt Nam
  • Phó giáo sư: 2007

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân


Các lĩnh vực quan tâm
:

  • Phương trình vi phân và hệ động lực;
  • Tối ưu;
  • Lịch sử toán học và phương pháp giảng dạy toán.


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1L. S. Solovarova, Tạ Duy Phượng, On the numerical solution of second-order stiff linear differential-algebraic equations, Middle Volga Mathematical Society Journal, 24 (2022), 151-161.
2Bùi Trọng Kiên, V. E. Fedorov, Tạ Duy Phượng, Optimal Control Problems Governed by Fractional Differential Equations with Control Constraints, SIAM Journal on Control and OptimizationVol. 60, No. 3, pp. 1732–1762, 2022.
3Fedorov Vladimir E., Boyko Kseniya V., Tạ Duy Phượng, Initial value Problems for some classes of Linear Evolution Equations with Several Fractional Derivatives, CFVU Mathematical Notes, 28 (2021), 85-104.
4V.E. Fedorov, Tạ Duy Phượng, Bùi Trọng Kiên, K.V. Boyko, E.M. Izhberdeeva, A class of distributed order semilinear equations in banach spaces, Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal 5 No. 3 (2020), 342-351.
5V. F. Chistyakova, E. V. Chistyakova, Tạ Duy Phượng, On the Relation between the Properties of a Degenerate Linear Quadratic Control Problem and the Euler–Poisson Equation, Computational Mathematics and Mathematical 60 No. 3 (2020), 390-403. (SCI-E, Scopus).
6V. F. Chistyakov, Tạ Duy Phượng, On Qualitative Properties of Differential-Algebraic Equations, Mat. Zametki, 96 (2014), 596–608 (Mi mz9367) English version: Mathematical Notes, 2014, 96:4, 563–574, SCI(-E), Scopus.
7N. T. T. Huong, T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, A property of bicriteria affine vector variational inequalities, Applicable Analysis, 91 (2012), 867 – 1879, SCI(-E); Scopus.
8M. V. Bulatov, N. P. Rakhvalov, Tạ Duy Phượng, Numerical methods of solution of boundary-value problem for differential-algebraic equations of the second order, The Bulletin of Irkutsk State University, Series Mathematics 4 (2011), 2-11.
9Tạ Duy Phượng, M. V. Bulatov and N. P. Rahvalov, Numerical solution boundary problem for linear differential-algebraic equations of second order, J. Middle Volga Math. Soc.6 (2010), 405 -- 422. (In Russian).
10Tran Ninh Hoa, Nguyen Quang Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Unbounded components in the solution sets of strictly quasiconcave vector maximization problems, J. Global Optim. 37 (2007), 1 - 10.
11Tran Ninh Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Linear fractional vector optimization problems with many components in the solution sets. J. Ind. Manag. Optim. 1 (2005), 477 - 486.
12T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, Bicriteria strictly quasiconcave maximization on noncompact sets. Nonlinear Anal. Forum 10 (2005),  137 - 144.
13T. N. Hoa, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the parametric affine variational inequality approach to linear fractional vector optimization problems,  Vietnam J. Math. 33 (2005), 477 - 489.
14N. Q. Huy, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Đông Yên, On the contractibility of the efficient and weakly efficient sets in R2. In: Equilibrium problems and variational models (Erice, 2000), 265 - 279, Nonconvex Optim. Appl. 68, Kluwer Acad. Publ., Norwell, MA, 2003.
15

Pham Huy Dien, Dinh The Luc

, Tạ Duy Phượng, Giải tích các hàm một biến – những nguyên lí cơ bản và tính toán thực hành. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2005, 238 trang (in Vietnamese).
16P. H. Điển, Tạ Duy Phượng, N. H. Dương, P. N. Hùng, Tính toán, lập trình và giảng dạy toán học trên MAPLE 5. NXB Khoa học Kỹ thuật 2002, 220 trang.
17D. T. Lục, P. H. Điển, Tạ Duy Phượng, Giải tích các hàm nhiều biến: những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành (in Vietnamese). NXB Đại học Quốc gia 2002, 280 trang.
18Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, Connectedness and stability of the solution set in linear fractional vector optimization problems. In: "Vector Variational Inequalities and Vector Equilibria. Mathematical Theories", F. Giannessi, Ed., Nonconvex Optim. Appl. 38, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 479 - 489.
19D. T. Luc, Pham Huy Dien, Nguyen Xuan Tan, Tạ Duy Phượng, Giải tích toán học - các nguyên lý cơ bản & tính toán thực hành. NXB Giáo dục, Hanoi, 1998 (in Vietnamese).
20D. T. Luc, Pham Huy Dien, Tạ Duy Phượng, Thực hành tính toán trên chương trình Maple V. NXB Giáo dục, Hanoi, 1998 (in Vietnamese).
21Tạ Duy Phượng, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Strict lower semicontinuity of the level sets and invexity of a locally Lipschitz function. J. Optim. Theory Appl. 87 (1995), 579 - 594.
22Phạm Hữu Sách, Tạ Duy Phượng, Invexity criteria for a class of vector-valued functions. Bull. Austral. Math. Soc. 51 (1995), 249 - 262.
23B. D. Craven, Phạm Hữu Sách, Nguyễn Đông Yên, Tạ Duy Phượng, A new class of invex multi-functions. In: Nonsmooth Optimization: Methods and Applications (F. Gianessi, ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1992, 52 - 69
24Tạ Duy Phượng, Linear discrete games with the general information. Vietnam J. Math. XVIII (1990), 2 - 7.
25Tạ Duy Phượng, Phan Huy Khai, Linear discrete games with different constraints on controls. Vietnam J. Math. XVIII (1990), 1 - 6.
26Tạ Duy Phượng, Pursuit linear differential games with the measured information. Vietnam J. Math. XVIII (1990), 9 - 15.
27Tạ Duy Phượng, Phan Huy Khai, Linear pursuit games with the mixed dynamics. Acta Math. Vietnam. 15 (1990), 25 - 37.
28Tạ Duy Phượng, Phan Huy Khai, The problem of pursuit in linear discrete games with delay. Acta Math. Vietnam. 10 (1985), 15 - 34.
29Tạ Duy Phượng, On the pursuit differential games with modified information. Bulletin of National Center for Scientific Research of Vietnam. 2 (1984), 3 - 10.