Hoàng Xuân Phú


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích số và tính toán khoa học, giải tích hàm


Liên hệ
Phòng làm việc: 516, Nhà A6
Điện thoại: +84 24 37563474-516
Email: hxphu AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/

Lý lịch khoa học

  • 1975 - 1979: Đại học ngành Toán học, University of Leipzig
  • 1981 - 1983: Tiến sĩ (Dr. rer. nat.), University of Leipzig
  • 1985 - 1987: Tiến sĩ khoa học (Dr. sc. nat.), University of Leipzig
  • Phó giáo sư: 1992
  • Giáo sư: 1996

Honors

Một số trách nhiệm khoa học

  • 2007 - 2012: Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2010 - 2016: Đại sứ khoa học (Ambassador Scientist, Vertrauenswissenschaftler) của Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt Foundation, Alexander von Humboldt-Stiftung), CHLB Đức
  • 2011 - 2014: Ủy viên Hội đồng Các nước đang phát triển (Commission for Developing Countries) của Liên đoàn Toán học Thế giới (International Mathematical Union)

Biên tập tạp chí khoa học


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phan Thanh An, Hoàng Xuân Phú, Finding globally shortest paths through a sequence of adjacent triangles by the method of orienting curves, Journal of Global Optimization, Volume 85 (2023), pages 1037–1063, (SCI-E, Scopus).
2Dang Thi Oanh, Oleg Davydov, Hoàng Xuân Phú, Adaptive RBF-FD method for elliptic problems with point singularities in 2D. Applied Mathematics and Computation, 313 (2017), 474–497, SCI(-E); Scopus.
3Hoàng Xuân Phú, Inner γ-Convex Functions in Normed Linear Spaces, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 487-500, Scopus.
4Hoàng Xuân Phú, H. G. Bock, A Common Regularization for Three Reservoir Optimal Control Problems, Journal of Optimization Theory and Applications, 157 (2013), 199 - 228, SCI(-E); Scopus.
5Hoàng Xuân Phú, V. M. Pho, Some properties of boundedly perturbed strictly convex quadratic functions,  Optimazation, 61 (2012), 67 -- 88, SCI(-E); Scopus.
6Hoàng Xuân Phú, V. M. Pho, Maximizing strictly convex quadratic functions with bounded perturbation, Journal of Optimization Theory and Applications, 149 (2011), 1-25, SCI(-E); Scopus.
7Hoàng Xuân Phú, Minimizing convex functions with bounded perturbations, SIAM Journal on Optimization, 20 (2010), 2709-2729, SCI(-E); Scopus.
8Hoàng Xuân Phú, Global infimum of strictly convex quadratic functions with bounded perturbations, Mathematical Methods of Operations Research, 72 (2010), 327 -- 345, SCI(-E); Scopus.
9Hoàng Xuân Phú, Supremizers of inner $\gamma$-convex functions, Math. Methods Oper. Res. 67 (2008), 207 - 222.
10Hoàng Xuân Phú, Outer $\Gamma$-convexity in vector spaces, Numer. Funct. Anal. Optim. 29 (2008), 835 - 854.
11Hoàng Xuân Phú, Outer $\gamma$-convexity and inner $\gamma$-convexity of disturbed functions, Vietnam J. Math. 35 (2007), 107 - 119.
12Hoàng Xuân Phú, Some properties of solution sets to nonconvex quadratic programming problems, Optimization 56 (2007), 369 - 383.
13Hoàng Xuân Phú, Some basic ideas of rough anlysis. In: Proceedings of the sixth Vietnamese Mathematics Conference, Hanoi National University Publishing House, 2005, 3 - 31.
14Hoàng Xuân Phú, On a necessary optimality condition with invexity Acta Math. Vietnam. 29 (2004), 141 - 148.
15Hoàng Xuân Phú, On some badly-solved problems with invexityActa Math. Vietnam. 29 (2004), 89 - 106.
16Hoàng Xuân Phú, Is invexity weaker than convexity? Vietnam J. Math. 32 (2004),  87 - 94.
17Hoàng Xuân Phú, Approximate fixed-point theorems for discontinuous mappings, Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), 119 - 136.
18Hoàng Xuân Phú, Fixed-point properties of roughly contractive mappings, Z. Anal. Anwendungen 22 (2003), 517 - 528.
19Hoàng Xuân Phú, Some geometrical properties of outer $\gamma$-convex sets, Numer. Funct. Anal. Optim. 24 (2003), 303 - 309.
20Hoàng Xuân Phú, Rough convergence in infinite-dimensional normed spaces, Numer. Funct. Anal. Optim. 24 (2003), 285 - 301.
21Hoàng Xuân Phú, Strictly and roughly convexlike functions, J. Optim. Theory Appl. 117 (2003), 139 - 156.
22Hoàng Xuân Phú, On circumradii of sets and roughly contractive mappings, Vietnam J. Math. 31 (2003), 115  - 122.
23Hoàng Xuân Phú, N.N. Hai, Piecewise constant roughly convex functions, J. Optim. Theory Appl. 117 (2003), 415 - 438.
24Hoàng Xuân Phú, Orienting method for obstacle problems. Z. Anal. Anwendungen 21 (2002, 233 - 248.
25Hoàng Xuân Phú, Rough continuity of linear operators, Numer. Funct. Anal. Optim. 23 (2002), 139 - 146.
26Nguyen Ngoc Hai, Hoàng Xuân Phú, Boundedness of symmetrically $\gamma$-convex functions. Dedicated to Pham Huu Sach on the occasion of his sixtieth birthda,  Acta Math. Vietnam. 26 (2001), 269 - 277.
27Hoàng Xuân Phú, Rough convergence in normed linear spaces, Numer. Funct. Anal. Optim. 22 (2001),  199 - 222.
28Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên, On the stability of solutions to quadratic programming problems. Math. Program. 89 (2001),  Ser.A, 385 - 394.
29J. Hichert, A. Hoffmann, Hoàng Xuân Phú, R. Reinhardt, A primal-dual integral method in global optimization. Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization 20 (2000), 257-278.
30Hoàng Xuân Phú, Tran Van Truong, Invariant property of roughly contractive mappings. Vietnam J. Math. 28 (2000), 275 - 290.
31Hoàng Xuân Phú, Hans Georg Bock, Sabine Pickenhain, Rough stability of solutions to nonconvex optimization problems, In "Optimization, Dynamics and Economic Analysis: Essays in Honor of Gustav Feichtinger" Editors: E. J. Dockner, R. F. Hartl, M. Luptacik, G. Sorger Springer/Physica, 2000, 22 - 35.
32Nguyen Ngoc Hai, Hoàng Xuân Phú, Symmetrically $\gamma$-convex functions. Optimization 46 (1999), 1 - 23.
33Hoàng Xuân Phú, Outer $\gamma$-convexity in normed linear spaces. Vietnam J. Math. 27 (1999), 323 - 334.
34Hoàng Xuân Phú, Stability of generalized convex functions with respect to linear disturbances, Optimization 46 (1999), 381 - 389.
35Hoàng Xuân Phú, Roughly convex functions. In: Proceeding of the Korea - Vietnam Joint Seminar "Mathematical Optimization Theory and Applications", Editors: Do Sang Kim and Pham Huu Sach, Pusan 1998, 73 - 85.
36Hoàng Xuân Phú, Six kinds of roughly convex functions. J. Optim. Theory Appl. 92 (1997), 357 - 375.
37Hoàng Xuân Phú, Bock, Hans Georg; Schlöder, Johannes P., The method of orienting curves and its application for manipulator trajectory planning. Numer. Funct. Anal. Optim. 18 (1997),  213 - 225.
38Hoàng Xuân Phú, Convergence speed of an integral method for computing the essential supremum. In: Developments in Global Optimization, Editors: I. M. Bomze, T. Csendes, R. Horst, and P. M. Pardalos, Kluwer Academic Publishers 1997, 153 - 170.
39Hoàng Xuân Phú, A Hoffmann, Essential supremum and supremum of summable functions. Numer. Funct. Anal. Optim. 17 (1996), 167 - 180.
40Hoàng Xuân Phú, Nguyen Ngoc Hai, Some analytical properties of $\gamma$-convex functions on the real line. J. Optim. Theory Appl. 91 (1996), 671 - 694.
41Hoàng Xuân Phú, Stable generalization of convex functions. Optimization 3 (1996), 309 - 318.
42Hoàng Xuân Phú, H. G. Bock and J. Schloder, Extremal solutions of some constrained control problems. Optimization 35 (1995), 345 - 355.
43Hoàng Xuân Phú, Some properties of globally $\delta$-convex functions. Optimization 35 (1995), 23 - 41.
44Hoàng Xuân Phú, Nguyen Dinh, Some remarks on the method of orienting curves. Numer. Funct. Anal. Optim. 16 (1995), 755 - 763.
45Hoàng Xuân Phú, $\gamma$-subdifferential and $\gamma$-convexity of functions on a normed space. J. Optim. Theory Appl. 85 (1995), No 3, 649 - 676.
46Hoàng Xuân Phú, Representation of Bounded Convex Sets By Rational Convex Hull Of Its Gamma-Extreme Points. Numer. Funct. Anal. Optim. 15 (1994), No 7-8, 915 - 920.
47Hoàng Xuân Phú, $\gamma$ subdifferential and $\gamma$-convexity of functions on the real line. Appl. Math. Optim. 27 (1993), 145 - 160.
48Nguyen Dinh, Hoàng Xuân Phú, The method of orienting curves and its application to an optimal control problem of hydroelectric power plants, Vietnam J. Math. (Tạp chí Toán học), 20 (1992), 40 - 53.
49Nguyen Dinh, Hoàng Xuân Phú, Solving a class of optimal control problems which are linear in the control variable by the method of orienting curves. Acta Math. Vietnam. 17 (1992), 115 - 134.
50Nguyen Dinh, Hoàng Xuân Phú, Solving a class of regular optimal control problems with state constraints by the method of orienting curves. Optimization 25 (1992), 231 - 247.
51Hoàng Xuân Phú, Investigation of a macroeconomic model by the method of region analysis, J. Optim. Theory Appl. 72 (1992), 319 - 332.
52Hoàng Xuân Phú, The method of region analysis and its application for optimal control problems of hydroelectric power plants, In: Proceedings of the Fourth European Consortium for Mathematics in Industry, B. G. Teubner Stuttgart and Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, 1991, 309 - 313.
53Hoàng Xuân Phú, Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints. Numer. Funct. Anal. Optim. 12 (1991), 173 - 211.
54Hoàng Xuân Phú, A solution method for regular optimal control problems with state constraints. J. Optim Theory Appl. 62 (1989), 489 - 513.
55Hoàng Xuân Phú, Optimal control of a hydroelectric power plant with unregulated spilling water. Systems Control Lett. 10 (1988), 131 - 139.
56Hoàng Xuân Phú, Regulare aufgaben der optimalen steuerung mit linearen zustandsrestriktionen. Z. Anal. Anwendungen 7 (1988), 431 - 440.
57Hoàng Xuân Phú, Investigation of some inventory problems with linear replenishment cost by the method of region analysis, In: Optimal Control Theory and Economic Analysis, Edited by G. Feichtinger, North-Holland, Amsterdam, Holland, 1988, 195 - 221.
58Hoàng Xuân Phú, Linear optimal control problem of a system with circuit-free graph structure. Int. J. Control 48 (1988), 1867 - 1882.
59Hoàng Xuân Phú, Solution of some high-dimensional linear optimal control problems by the method of region analysis. Int. J. Control 47 (1988), 493 - 518.
60Hoàng Xuân Phú, Methode der Bereichsanalyse und Methode der Orientierungskurven zur Losung von Aufgaben Optimaler Steuerung mit Zustandsbeschrọnkungen. Habilitations-schrift, Leipzig, 1987.
61Hoàng Xuân Phú, On optimal control of a hydroelectric power plant. Systems Control Lett. 8 (1987), 281 - 288.
62Hoàng Xuân Phú, A method for solving a class of optimal control problems which are linear in the control variable. Systems Control Lett. 8 (1987), 273 - 280.
63Hoàng Xuân Phú, Some necesssary conditions for optimality for a class of optimal control problems which are linear in the control variable. Systems Control Lett. 8 (1987), 261 - 271.
64Hoàng Xuân Phú, Ein konstruktives losungsverfahren fur das problem des inpolygons kleinsten umfangs von J. Steiner. Optimization 18 (1987), 349 - 359.
65Hoàng Xuân Phú, Zur Losung eines Zermeloschen Navigationsproblems. Optimization 18 (1987), 225 - 236.
66Hoàng Xuân Phú, Zur Losung einer regularen Aufgabenklasse der optimalen Steuerung im Großen mittels Orientierungskurven. Optimization 18 (1987), 65 - 81.
67Hoàng Xuân Phú, Zur Losung des Knickstab-Problems mit beschrankter Ausbiegung. Z. Anal. Anwendungen 6 (1987), No 4, 371 - 384.
68Hoàng Xuân Phú, Einige notwendige Optimalitatsbedingungen fur einfache regulare Aufgaben der optimalen Steuerung. Z. Anal. Anwendungen 5 (1986), 465 - 475.
69Hoàng Xuân Phú, Losung einer eindimensionalen regulọren Aufgaben der optimalen Steuerung mit engen Zustandsbereichen anhand der Methode der Bereichsanalyse. Optimization 16 (1985), 431 - 438.
70Hoàng Xuân Phú, Lineare Steuerungsprobleme mit engen Zustandsbereichen. Optimization 16 (1985), 273 - 284.
71Hoàng Xuân Phú, Zur Stetigkeit der Losung der adjungierten Gleichung bei Aufgaben der optimalen teuerung mit Zustandsbeschrọnkungen. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen 3 (1984), 527 - 539.
72Hoàng Xuân Phú, Methoden zur Losung von Aufgaben der optimalen Steuerung mit engen Zustandsbereichen. Dissertation, Universitọt Leipzig, 1983.