Hà Tiến Ngoạn


PGS. TS. NCVC

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu: Phương trình đạo hàm riêng


Liên hệ
Phòng làm việc: 506, Nhà A6
Điện thoại: +84 (02)4 38361121 / 506
Email: htngoan AT math.ac.vn

Năm sinh:    1951
Nơi sinh: Nam Định

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 1974, Trường: Đại học Tổng hợp Moscow, Liên bang Nga
  • Tiến sĩ: 1978, Trường: Đại học Tổng hợp Moscow, Liên bang Nga
  • Phó giáo sư: năm phong 1991

Chuyên ngành: Phương trình đạo hàm riêng

Các vị trí công tác đã qua:

  • Trưởng phòng Phương trình đạo hàm riêng


Các lĩnh vực quan tâm
:

  • Thuần nhất hóa phương trình đạo hàm riêng có hệ số phụ thuộc tham số.
  • Phương trình đạo hàm riêng phi thuyến cấp một,
  • Phương trình Monge-Ampere hyperbolic và elliptic


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Nguyen Van Ngoc, Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Thi Ngan, Solvability of Some Classes of Systems of Dual Integral Equations Involving Fourier Transforms, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015), 653-669.
2Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Huy Hoang, The Wronskian solutions of a nonlinear evolution equation. Interactions between real and complex analysis, 369–407, Sci. Technics Publ. House, Hanoi, 2012.
3Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Van Ngoc, Pseudo-differential operators related to Halkel transforms and application to dual integral equations, In:  Algebraic Structures in Partial Differential Equations Related to Complex and Clifford Analysis, Ho Chi Minh City University of Education Press (2010), 249 -- 271.
4Hà Tiến Ngoạn, N. H. Hoang, The Wronskian solutions of the Sine-Gordon equation, In:  Algebraic Structures in Partial Differential Equations Related to Complex and Clifford Analysis, Ho Chi Minh City University of Education Press (2010) 171 -- 208.
5Hà Tiến Ngoạn, On characteristic systems for general multidimensional Monge-Ampere equationsActa Math. Vietnamica  36 (2011), 330 -- 344.
6Hà Tiến Ngoạn, The Wronskian solutions of the modified Korteweg-de Vries,  Acta Math. Vietnamica 36, 555 -- 583.
7Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Huy Hoang, On Wronskian solutions of the quadratic Sine-Gordon equation, In:  Proceedings of the 4th International Conference on Research and Education in Mathematics, Kuala Lumpur Oct. 21-23 (2009), 12-19.
8Hà Tiến Ngoạn, N. T. Nga, On the Cauchy problem for a quasilinear weakly hyperbolic system in two variables and applications to that for weakly hyperbolic classical Monge-Ampốre equations. In: Advances in deterministic and stochastic analysis, 177--196, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007.
9Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Thi Nga, On the hyperbolicity of some systems of nonlinear first-order partial differential equationsVietnam J. Math. 34 (2006), 109 - 128.
10Hà Tiến Ngoạn, Nguyen Thi Nga, On the Cauchy problem for multidimentional Monge-Ampere equation, Acta Math. Vietnam. 29 (2004), 281 - 298.
11Hà Tiến Ngoạn, N. T. Nga, On cauchy problem for hyperbolic Monge-Ampere equations. Journal of Science, Hanoi University of Education, Series Natural Sciences, 2002, N0 4, 3 - 10.
12Nguyễn Minh Chương, Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí, L. Q. Trung, Partial differential equations (in Vietnamese) – Phương trình đạo hàm riêng. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, 331 trang.
13Hà Tiến Ngoạn, N. T. Nga, On cauchy problem for hyperbolic Monge-Ampere equations. In: Proceeding of the conference on partial differential Equations, Hanoi, December 27-29, 1999, 77 - 91.
14Hà Tiến Ngoạn, Dexing Kong; Mikio Tsuji, Integration of Monge-Ampère equations and surfaces with negative Gaussian curvature. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Scienze Fis. e Math., Serie 4, 27 (1998), 309 - 330.
15Hà Tiến Ngoạn, Hopf's formula for Lipschitz solutions of Hamilton-Jacobi equations with concave-convex Hamiltonian. Acta Math. Vietnam. 23 (1998), 269 - 293.
16Hà Tiến Ngoạn, M. Tsuji, Integration of hyperbolic Monge-Ampère equations. In: Proceeding of Fifth Vietnamese Mathematical Conference, Hanoi, September 17 - 20, 1997, 205 - 212.
17Hà Tiến Ngoạn, A family of solutions for the problems of plane flow. Acta Math. Vietnam. 13 (1988), 97 - 104.
18Hà Tiến Ngoạn, Condition d’existence du produit de deux distributions, Acta Math. Vietnam. 10 (1985), 252 - 262.
19Hà Tiến Ngoạn, C. Bardos, P. Degon, Existence globale des solutions des equations de Vlasov-Poisson relativistes en dimention 3.  Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, Série I  301 (1985), 265 - 268.
20Hà Tiến Ngoạn, A necessary condition of hypoellipticity for the second order degenerate equations with the characteristic form of variable sign. Ukrain. Math. J. 35 (1983), 333 - 141 (in Russian).
21Hà Tiến Ngoạn, V. V. Jikov, S. M. Kozlov, O. A. Oleinik, Averaging and G-convergence for differential operators. Uspekhi Math. Nauk (USSR), 34 (1979), 65 - 133 (in Russian).
22Hà Tiến Ngoạn, On the everaging problem for linear elliptic equations and systems with coefficients depending on a parameter. Ph. D. Thesis, Moscow State University, 1978, 117 pp. (in Russian).
23Hà Tiến Ngoạn, On the convergence of solutions of the boundary value problem for a sequence of elliptic systems. Vestnik of Moscow University, Ser. Math. and Mechanics, (1977), 83 - 92 (in Russian).
24Hà Tiến Ngoạn, On the convergence of solutions of the boundary value problem for a sequence of elliptic equations. Uspekhi Math. Nauk (USSR), 32 (1977), 183 - 184 (in Russian).