Hà Minh Lam


TS. NCV

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán, đại số tổ hợp


Liên hệ
Phòng làm việc: 101, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 / 101
Email: hmlam AT math.ac.vn

Nơi sinh: Hà Nội

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2001, Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội, Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2006, Institut Fourier, Pháp

Chuyên ngành: Đại số Giao hoán

Các vị trí công tác đã qua:

  • 2008 – nay: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các lĩnh vực quan tâm: Đại số Giao hoán, Đại số Tổ hợp


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Hà Minh Lam, Ngô Việt Trung, Associated primes of powers of edge ideals and ear decompositions of graphs, Transactions of the American Mathematical Society 372 (2019), 3211-3236 SCI(-E), Scopus.
2Hà Thị Thu Hiền, Hà Minh Lam, Combinatorial Characterizations of the saturation and the associated primes of the fourth power of edge ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 40 (2015), 511-526, Scopus.
3Ha Thi Thu Hien, Hà Minh Lam, Ngô Việt Trung, Saturation and associated primes of powers of edge ideals, Journal of Algebra, 439 (2015), 225–244, SCI(-E); Scopus.
4Hà Minh Lam, N. D. Hoang, Mixed multiplicities of rational normal scrolls,  Communications in Algebra, 40 (2012), 16p, SCI(-E); Scopus.
5Hà Minh Lam, Morales Marcel, Fiber cone of codimension 2 lattice ideals, Communications in Algebra, 37 (2009), 1–31.
6Hà Minh Lam, M. Morales, On the symmetric and Rees algebras of some binomial ideals, Vietnam J. Math. 34 (2006), 63 - 70.